AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Ymweld â phentref Portmeirion

Ymweld â phentref Portmeirion

Coleddu'r Gorffennol, Addurno'r Presennol, Adeiladu ar gyfer y Dyfodol

Adeiladwyd Portmeirion gan y pensaer Clough Williams-Ellis o 1925 i 1976 er mwyn dangos sut y gellid datblygu safle o harddwch naturiol heb ei ddifetha. Mae pentref a gerddi Portmeirion yn un o brif atyniadau Cymru ac yn croesawu dros 200,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Nid oes angen prynu tocynnau mynediad ymlaen llaw i ymweld â’r pentref . Mae tiriogaeth Portmeirion yn ymestyn dros 70 o erwau gan gynnwys coedwig is-drofannol y Gwyllt oddi amgylch y pentref a milltiroedd o draethau gwynion ac nid oes perygl i’r lle or-lenwi. Serch hynny mae hi’n prysuro ar y fynedfa ganol dydd ac oherwydd yr angen i sicrhau pellter cymdeithasol mae’n cymryd peth amser i gael mynediad felly ac er mwyn osgoi sefyll mewn rhes awgrymwn y dylech geisio cyrraedd cyn unarddeg y bore.

Er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau cyfredol i atal haint Cofid-19 mae Portmeirion wedi mabwysiadu’r holl ganllawiau statudol i sicrhau diogelwch ymwelwyr, staff a chyflenwyr. Mae nifer o lefydd cyfyng wedi methu agor oherwydd hyn gan gynnwys y Caban Clyweled, y Ganolfan Groeso, dwy o'r siopau bach (mae'r stoc wedi’i drosglwyddo i unedau mwy), Sba’r Fôr-forwyn a Thrên y Gwyllt .

Mae nifer o gaffis ar agor yn y pentref. Cewch brydau parod a diodydd poeth ac oer yng Nghaffi’r Neuadd a gellir mwynhau'r rhain wrth fyrddau y tu mewn i'r Neuadd neu wrth fyrddau picnic ledled y pentref.

Mae Caffi’r Sgwâr ar Sgwâr y Batri yn cynnig te, coffi a byrbrydau i fynd.

 Gelateria  Eidalaidd yw Caffi’r Angel a hwnnw’n cynnig hufen iâ gelato cartref yn ogystal â the, coffi a byrbrydau.

O ran y siopau, mae pedair ar agor yn y pentref: Siop Rhif 6 yn gwerthu eiliadau Crochenwaith Portmeirion yn ogystal â chyffeithiau, gwinoedd a melysion; Siop y Carcharorion gyda chofroddion o'r gyfres enwog a ffilmiwyd yma ym 1966-67, Oriel Rob Piercy a The Ship Shop gydag anrhegion, teganau, cymhariaethau tŷ a nwyddau gorau Crochenwaith Portmeirion.

Mae ym Mhortmeirion ddau westy , sef Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth. Ar dywydd braf o ddydd Llun i ddydd Sadwrn bydd cinio ar gael ar Deras y Gwesty gyda byrddau â golygfeydd dros y Traeth Bach tuag at Llanfihangel-y-Traethau a Moel Ysgyfarnogod (oherwydd anwadalwch y tywydd ni ellir cadw bwrdd ymlaen llaw). Ar y Sul bydd y Gwesty'n cynnig Cinio Sul traddodiadol yn y bwyty (mae gofyn cadw bwrdd ymlaen llaw ar 01766 772440 neu 01766 770000). Gweinir Te Pnawn yn lolfeydd y Gwesty o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng dau a phedwar o’r gloch (mae gofyn cadw bwrdd ymlaen llaw ar 01766 772440 neu 01766 770000). Cewch fynediad am ddim i’r pentref wrth gadw bwrdd ymlaen llaw ar gyfer Cinio Sul neu ar gyfer Te Pnawn.

Mae Castell Deudraeth ar y dreif yn cynnig bwydlen cinio dau gwrs a bwydlen Cinio Sul tri chwrs ac mae’r bwyty hefyd ar agor gyda'r nos. Ceir tocyn mynediad i Portmeirion ar ôl cinio dau gwrs sydd wedi’i archebu ymlaen llaw. Gellir cadw bwrdd ar 01766 772400.

Mae gan Portmeirion dri ar ddeg o fythynnod hunan-arlwyo a’r rheini’n cael eu gosod Sadwrn i Sadwrn ac yn y gaeaf gellir eu llogi o ddydd Gwener i ddydd Llun hefyd. Gellir llogi rhain ar-lein neu dros y ffôn ar 01766 770000.

Cŵn
Cŵn Tywys yn Unig

Mynediad am ddim
Hefo cinio dau gwrs yng Ngastell Deudraeth

Mynediad am ddim
Gydag byrddau cadw am Ginio Sul a The Pnawn yng Ngwesty Portmeirion

Plant
Plant dan 5 am ddim

Y TOLLBORTH A’R MAN CROESO


Yma mae’r Tollborth, sef prif fynedfa’r pentref, yn ogystal â’r maes parcio bysus, y Ganolfan Groeso a thoiledau cyhoeddus. O’r fan yma mae ein Teithiau Tywys 20 munud am ddim yn cychwyn. Yn ein Canolfan Groeso, gallwch brynu teithiau tywys wedi’u teilwra i chi, teithiau mewn bygi, neu brynu tocynnau ar gyfer ein taith Prisoner ddyddiol. Mae’r Ganolfan hefyd yn llawn mapiau a gwybodaeth am y pentref, llety a’r ardal leol.

AROS

BWYTA

Siop

PEN CLOGWYN A RHESDAI’R SIANTRI


Mae golygfeydd trawiadol dros aber afon Dwyryd i’w gweld o Ben Clogwyn a Rhesdai’r Siantri. Gallwch gerdded i lawr i Rotwnda Pen Clogwyn, neu’r Ogof Gregyn, i fwynhau golygfeydd ar draws aber eang afon Dwyryd. Oedwch am funud i wrando ar Clough Williams-Ellis yn cyflwyno’r pentref yn y seinwedd o dan Dŷ Pont. Yma hefyd fe welwch y Gromen, cartref ein harddangosfeydd tymhorol. Ceir rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd yn ein Canolfan Groeso.

AROS

SGWÂR Y BATRI A’R TŴR CLYCHAU


Ar Sgwâr y Batri mae Sba’r Fôr-forwyn. Os cerddwch draw at Sba’r Fôr-forwyn, fe gewch olygfeydd arfordirol trawiadol. Mae Sgwâr y Batri’n gartref i’r Tŷ Crwn, cartref Number 6 yng nghyfres deledu The Prisoner. Canolbwynt Sgwâr y Batri yw’r Tŵr Clychau.

AROS

BWYTA

Siop

Y SGWÂR CANOL


Mae sgwâr canolog yn un o hanfodion unrhyw bentref Eidalaidd gwerth ei halen. Mae’r Sgwâr Canol ym Mhortmeirion yn cynnwys y ffynnon, yr Orchestfa, y Pafiliwn Gothig, Colofnres Bryste a’r bwrdd gwyddbwyll enfawr.

AROS

SGWÂR Y GYFARCHFA


Yn Sgwâr y Gyfarchfa, fe welwch y Porth Gorfoledd a’r adeilad clyweled lle gallwch wylio fideo 20 munud yn adrodd hanes y pentref, yn cynnwys llais Clough Williams-Ellis. Yma yn Sgwâr y Gyfarchfa hefyd mae gorsaf Trên y Gwyllt. O’r Sgwâr y ceir rhai o’r golygfeydd gorau o’r pentref.

AROS

BWYTA

Siop

NEUADD Y DREF


Yn y rhan hwn o’r pentref mae ystafell hanesyddol Neuadd Ercwlff. Dyma neuadd gelfydd sy’n cynnwys nenfwd Jacobeaidd, paneli a ffenestri myliwn a achubwyd o Neuadd Emral yn Sir y Fflint.

AROS

BWYTA

Siop

Y GWESTY A PHEN CEI


Beth am fynd i grwydro’r Llwybr Arfordirol, yr aber, yr Amis Reunis, y Tŵr Gwylio a’r Casino i lawr wrth y Gwesty a Phen Cei? Yma, caiff gwesteion preswyl ymdrochi yn ein pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mawrth–Hydref). Mae ystafelloedd achlysur preifat Ystafell y Drychau a Bwyty’r Traeth yn y rhan hwn o’r pentref hefyd.

AROS

BWYTA

Y GWYLLT


O’r Porth Gorfoledd yn Sgwâr y Gyfarchfa, mae dau brif lwybr yn arwain i’r Gwyllt. Gyda 70 erw o goedwigoedd ac 20 milltir o lwybrau cerdded, mae’r Gwyllt yn gartref i drysorau cudd o bob math, yn cynnwys Mynwent y Cŵn, Gardd yr Ysbrydion, y Llwyn Dyrys a’r Llyn Tsieineaidd. Mae golygfeydd syfrdanol o’r pentref i’w gweld o’r Wylfa, a ddyluniwyd gan Susan Williams-Ellis i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth Clough.

Castell Deudraeth


Saif Castell Deudraeth yn amlwg ar y ffordd i mewn ac allan o’r pentref, ar wahân i’r pentref ei hun. Yn yr ardal hon, mae sawl maes parcio mawr yn cynnwys maes parcio anabl penodol, yn ogystal â dau fwthyn hunan-arlwy.

AROS

BWYTA