AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
CANLLAWIAU  HYGYRCHEDD

CANLLAWIAU HYGYRCHEDD

HYGYRCHEDD

 

 

PARCIO

Mae gennym faes parcio bathodyn glas yn agos at y brif fynedfa. Dangoswch eich Bathodyn Glas dilys yn ffenestr eich cerbyd.

MYNEDIAD I'R PENTREF

Parciwch a gwnewch eich ffordd tuag at y tolldy a gwnewch eich hun yn hysbys i aelod o staff, nid oes angen ichi ymuno â’r prif griw os ydych yn dod o gyfeiriad y maes parcio bathodyn glas.

Dewch â’ch prawf gyda chi ar gyfer mynediad am ddim - llun clir o'r ddwy ochr eich bathodyn glas, neu gopi o'ch llythyr PIP, DWP gyda chi.

MYNEDIAD

Mae pob prif ardal o Bentref Portmeirion yn hygyrch i gadeiriau olwyn neu sgwteri. 

Mae yna rai bryniau serth a llwybrau anwastad. Cyfeiriwch at ein Cynllun Mynediad sydd ar waelod y dudalen hon.

Ni chaniateir ceir ymwelwyr dydd tu mewn i'r pentref, rhaid gadael pob car yn y meysydd parcio perthnasol (prif faes parcio neu maes parcio bathodyn glas)

Rhaid i ymweliadau fod yn hunan dywys gan nad ydym yn cynnig teithiau bygi na chymorth.

Mae gennym nifer o gadeiriau olwyn ar gael i'w benthyg, a mae modd trefnu hynny ar y tollborth neu drwy ffonio 01766 772 409 neu gofynnwch i aelod o staff sydd ar y tollborth wrth i chi gyrraedd  - gallant eich cynorthwyo.

GWELEDOL

Mae gan ffenestri a drysau gwydr farciau cyferbyniad ac mae grisiau gyda marciau gwelededd uchel. Mae prif arwyddion gwybodaeth mewn print bras, ac rydym yn cynnig sawl seinwedd o gwmpas y pentref yn ogystal ân 'app' newydd lle y gellir ei lawrlwytho unai cyn ichi gyrraedd, neu tra yr ydych yma.

Mae goleuadau isel mewn rhai mannau o'r lleoliad. Mae llwybrau troed anwastad o amgylch y Pentref, ac rydym yn annog pob ymwelydd i gymeryd gofal wrth fynd o gwmpas yr ardaloedd hyn.

MYNEDIAD

Mae gennym bolisi tocynnau am ddim ar gyfer cynorthwywyr personol a gofalwyr sy'n darparu Bathodyn Glas neu lythyr awdurdod gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (PIP). Dewisiwch yr opsiwn gofalwyr ar ein tocynnau ar-lein. Bydd angen tystiolaeth wrth ddod mewn i'r pentref ar gyfer y tocyn rhad ac am ddim hwn. Os na chyflwynir prawf bydd angen angen talu pris llawn.

CŴN TYWYS A CHYMORTH

Gofynnwn yn garedig os ydych yn ymweld â Phortmeirion gyda Chi Tywys ei fod yn gwisgo cot neu ar dennyn. Dewch â'ch cerdyn cofrestru neu Lyfr Adnabod AD (UK) gyda chi os gwelwch yn dda gan y byddwn yn gofyn am y manylion hyn wrth ichi ddod i mewn.

CWESTIYNAU PELLACH

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach ynglŷn â mynediad i'r pentref, peidiwch ag oedi i ffonio'r Ganolfan Groeso ar 01766 772 409 ac fe fyddwn yn hapus i'ch helpu ac ateb unrhyw gwestiynau.

 

 

CYNLLUN HYGYRCHEDD