AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
DEWCH AM DRO

DEWCH AM DRO

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymweld â Phortmeirion

Gofynnwn yn garedig i chi archebu'ch tocynnau mynediad ymlaen llaw, cyn cyrraedd.

Sylwch mai ddim ond cŵn tywys/cŵn cymorth cofrestredig sy'n cael eu caniatáu i'r pentref.


 


Ydych chi am ymweld â Phentref Portmeirion?

Dyma’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch cyn ymweld. Os na chewch chi’r wybodaeth rydych yn ei geisio, anfonwch ebost at ein Canolfan Groeso, ymholiad@portmeirion.cymru

Mae Portmeirion yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles ein gwesteion a’n gweithwyr ac yn dilyn canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn ogystal â chyngor Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael mwy o fanylion am ein mesurau i'ch diogelu rhag Covid-19 dilynwch y ddolen hon neu ddewis y botwm uchod.

I gychwyn ar eich taith atom ni;

Rhaid prynu tocynnau ar-lein ymlaen llaw i ddod i mewn i'r pentref a'r 70 erw o goetir o'i amgylch. Gwnewch nodyn o'r cyfeirnod gan y bydd angen hwn ar y toll borth i ddod i mewn i'r pentref.

Sylwch fod eich tocyn yn ddilys ar gyfer y diwrnod a ddewiswyd yn unig, ni chynigir ad-daliad na diwygiadau.

Ein Cod Post yw LL48 6ER, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Portmeirion ac yna ar gyfer prif faes parcio Portmeirion unwaith ar ein ffordd. Am fwy o fanylion ar sut i gyrraedd atom gweler ein cyfarwyddiadau i dudalen Portmeirion

Mae parcio am ddim ym Mhortmeirion gan gynnwys maes parcio pwrpasol i'r anabl yn agosach at y fynedfa. Gofynnwn yn garedig i bob car barcio'n daclus ac i fodur gwersylla a cherbydau mwy barcio yn haen uchaf un y maes parcio.

O'r prif faes parcio gwnewch eich ffordd i'r toll borth trwy'r bwa.

O faes parcio'r bathodyn Glas, siaradwch hefo aelod o staff a fydd yn eich cynorthwyo i'r toll borth agosaf sydd ar gael.

Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn pob cyfeiriad ar arwyddion a chadw pellter 2m oddi wrth bartïon eraill bob amser.

Ddangoswch eich  tocyn i'r aelod staff, cofiwch fod angen unrhyw fath o ID wrth law. (bathodyn Glas dilys / llythyr PIP neu ID myfyriwr dilys - bydd llun clir o ddwy ochr y bathodyn glas dilys yn iawn gan y bydd angen arddangos y tocyn yn y car)

Ar ôl i chi gael eich tocyn mynediad, gofynnwn yn garedig i chi wneud eich ffordd i mewn i'r pentref. Pe gallech chi arsylwi'n garedig ar unrhyw arwyddion coronafeirws ac aros 2m ar wahân i unrhyw un nad yw yn eich grŵp. Os nad yw hyn yn bosibl neu os ewch chi i mewn i adeilad, mae'n rhaid gwisgo mwgwd wyneb.

Bydd detholiad o Siopau ar agor rhwng 9.30am a 5.30pm.

Bydd detholiad o gaffis ar agor yn gweini rhwng 9.30am a 5.30pm.

Peidiwch ag anghofio archwilio ymhell ac agos ym Mhortmeirion, mae yna lawer i'w weld a'i ddarganfod ac nid ydych chi eisiau colli peth.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu. Cadwch yn ddigoel. 

Amseroedd Agor

Amseroedd Agor

Tocynnau Dydd

Tocynnau Dydd

Aelodaeth Flynyddol

Aelodaeth Flynyddol

Teithiau a Bysiau

Teithiau a Bysiau

Sut i gyrraedd yma

Sut i gyrraedd yma

Y Ganolfan Groeso

Y Ganolfan Groeso

Hygyrchedd

Hygyrchedd