AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
DEWCH AM DRO

DEWCH AM DRO

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymweld â Phortmeirion

Gofynnwn yn garedig i chi archebu'ch tocynnau mynediad ymlaen llaw, cyn cyrraedd.

Sylwch mai ddim ond cŵn tywys/cŵn cymorth cofrestredig sy'n cael eu caniatáu i'r pentref.


 


Ydych chi am ymweld â Phentref Portmeirion?

Dyma’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch cyn ymweld. Os na chewch chi’r wybodaeth rydych yn ei geisio, anfonwch ebost at ein Canolfan Groeso, ymholiad@portmeirion.cymru neu ffonio (01766) 772 409.

CYNLLUNIO EICH HYMWELIAD

Gofynnwyn yn garedig ichi brynu eich tocynnau ar-lein ymlaen llaw i ddod i mewn i'r pentref a'r 70 erw o goetir sydd o'i hamgylch. Gwnewch nodyn o'r cyfeirnod neu dewch a chopi print gyda chi ai ddangos i staff y toll borth wrth ichi ddod i mewn i'r pentref.

Sylwch fod eich tocyn yn ddilys ar gyfer y diwrnod a ddewiswyd yn unig, ac ni chynigir ad-daliad am docyn sydd heb ei ddefnyddio.

Ein Cod Post yw LL48 6ER, dilynwch yr arwyddion ar gyfer 'Portmeirion' ac yna i lawr am y prif faes parcio.

 Am ragor o fanylion ar sut i gyrraedd atom, ewch i dudalen 'Sut i gyrraedd yma'.

Mae parcio am ddim yma yn y pentref gan gynnwys maes parcio pwrpasol i'r anabl sydd yn agos at y fynedfa. Gofynnwn yn garedig i bob car barcio'n daclus ac i fodur gwersylla a cherbydau mwy barcio yn yr haen uchaf.

O'r prif faes parcio gwnewch eich ffordd i'r toll borth trwy'r bwa.

O faes parcio'r bathodyn Glas, sicrhewch fod y bathodyn yn arddangos yn glir yn eich cerbyd, yna cymerwch air gyda'r staff ar y tollborth fydd yn barod i'ch helpu.

Byddwch yn barod i ddangos eich  tocyn i'r aelod staff, a cofiwch fod angen unrhyw fath o ID wrth law. (Bathodyn Glas dilys / llythyr PIP neu ID myfyriwr dilys - gyda llun clir bob ochr.)

Ar ôl i chi gael eich tocyn mynediad, map a chyfarwyddyd sut i lawrlwytho'r Ap, gwnewch eich ffordd i mewn i'r pentref.

Bydd y Siopau ar agor rhwng 9.30am a 5.30pm.

Bydd detholiad o gaffis ar agor yn gweini rhwng 9.30am a 5.30pm.

Peidiwch ag anghofio i ymlwybro'n 'mhell ac agos - mae yma lawer i'w gweld a'i ddarganfod.

GWEFRU CEIR TRYDANOL

Mae gennym 4 safle gwefru ceir trydan sydd wedi'i lleoli yn y brif faes parcio. Mae rhain ar gael i'w defnyddio yn ystod eich hymweliad dyddiol. 

Mae'r pwyntiau gwefru yn cael eu gweithredu gan Ap 'VENDELECTRIC' ac maen rhaid lawrlwytho'r Ap o flaen llaw drwy siopau Google neu Apple yn ddibynnol ar y math o declyn clyfar sydd gennych.

CYFLEUSTERAU TYMOR Y GAEAF

Mae ymweld â’r pentref yn ystod tymor y Gaeaf yn brofiad dipyn tawelach, ac mae modd mwynhau y newid yn y natur, profi lliwiau a phrydferthwch y tirwedd sydd ychydig yn wahanol.

Fe fydd dewis o gaffis a siopau ar agor yn y pentref. Fe fydd ein caffis yn gwerthu lluniaeth ysgafn a bwyd stryd.

Sylwer na fydd rhai cyfleusterau ar agor yn ystod cyfnod hwn, a chymerwch sylw o unrhyw newyddion neu newidiadau a gyhoeddir yma ar y wefan.

**Gellir prynu tocynnau ar lein unrhyw bryd - gan gynnwys bore eich ymweliad.

Os ydych yn cael unrhyw broblem yn gwneud hynny, gellir prynu tocynnau mynediad ar y tollborth wrth i chi gyrraedd.

Sylwer nad ydym yn cynnig ad -daliad ar gyfer tocynnau ar lein sydd wedi'i canslo, neu heb eu defnyddio a brynwyd o flaen llaw. Byddwn yn hapus i newid eich archeb nas defnyddiwyd i ddyddiad arall (rhaid iddo fod yn archeb llawn - ac nid yn ran-archeb). Er mwyn trefnu hyn, gofynnwn yn garedig i chi ebostio ymweld@portmeirion.cymru gyda'ch cyfeirnod archebu a dyddiad ymweld newydd.

Diolch yn fawr ac edrychwn ymlaen i'ch croesawu yma.

Amseroedd Agor

Amseroedd Agor

Tocynnau Dydd

Tocynnau Dydd

Aelodaeth Flynyddol

Aelodaeth Flynyddol

Teithiau a Bysiau

Teithiau a Bysiau

Sut i gyrraedd yma

Sut i gyrraedd yma

Y Ganolfan Groeso

Y Ganolfan Groeso

Hygyrchedd

HygyrcheddCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more