AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Swyddi Ym Mhortmeirion

Swyddi Ym Mhortmeirion

Darganfyddwch eich potensial llawn

Mae llwyddiant cwmni Portmeirion yn dibynnu ar weledigaeth, dyfalbarhad a sgiliau ein staff.  Oherwydd natur pentref Portmeirion mae'r cyfleoedd sydd ar gael yn amrywiol iawn. Felly, os ydych chi'n ymroddedig, yn ychelgeisiol ac yn meddu ar sgiliau gofal cwsmer, gall hwn fod yn lle delfrydol i chi weithio. Gwyliwch y fideo isod i glywed gan rai sy'n gweithio yma eisoes ynglyn â'r profiad o weithio ym mhentref Portmeirion.

SWYDDI AR GAEL

SWYDDI AR GAEL

EIN GWELEDIGAETH

EIN GWELEDIGAETH

Nod Portmeirion Cyf yw cynnal a chadw pentref Portmeirion trwy wasanaeth rhagorol a gofal am ei adeiladau a'r tir a bywyd gwyllt o'i amgylch. Fel cwmni, ein nod yw hybu defnydd cynaliadwy o'r adeiladau a'r ardaloedd eraill sydd dan ein rheolaeth, gydol y flwyddyn. Rydym yn gweithio i hyrwyddo cyflogaeth gynaladwy gydol y flwyddyn yn y gymuned ac i gefnogi datblygiad staff trwy hyfforddiant a thrwy gynnig cyfleoedd datblygu gyrfa o fewn y Cwmni. Rydym yn arddel polisi dwyieithog sy'n sicrhau gwasanaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg i'n staff, ein cyflenwyr a'n cwsmeriaid yn unol â'u dewis.

MANTEISION GYRFA

MANTEISION GYRFA

Rydym yn cynnig ystod eang o fudd-daliadau, gan gynnwys cyflogau cystadleuol, cynllun pensiwn cyflogeion, 28 diwrnod o wyliau â thâl, gostyngiadau staff unigryw, a dewisiadau gweithio hyblyg, ochr yn ochr â boddhad swydd gwych. Mae ein Pwyllgor Staff Ymgynghorol yn caniatáu i weithwyr gael mewnbwn i gynhyrchu syniadau a ffurfio polisïau'r cwmni. Mae ein gweithwyr yn mwynhau mynediad am ddim i lawer o atyniadau ymwelwyr mwyaf Gogledd Cymru, yn ogystal â mynediad am ddim i Portmeirion i'r gweithiwr a'u teulu pan fyddant ddim yn gweithio. Mae ein staff yn derbyn gostyngiadau unigryw yn ein holl siopau, caffis, gwestai a sba. Mae staff gwestai sy'n gweithio gyda shifftiau hir yn cael prydau am ddim. Rydym yn darparu holl wisg ac yn cynnig profion llygaid am ddim i ddefnyddwyr cyfrifiadur yn ogystal â darpariaeth Iechyd Galwedigaethol sy'n darparu cyngor lles. Yn dilyn gwasanaeth 20 mlynedd i'r cwmni, mae gweithwyr yn derbyn Gwobr Gwasanaeth Hir o £ 500 a phryd am 2 yn Y gwesty Portmeirion.

CYFLEON HYFFORDDIANT

CYFLEON HYFFORDDIANT

Mae'r Cwmni yn credu bod hyfforddi a datblygu staff yn allweddol i'w lwyddiant. Er mwyn gwella hyder a sgiliau ein cydweithwyr, rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd hyfforddiant mewnol a phrentisiaethau. Credwn ei bod yn hanfodol i'n rheolwyr feddu ar y wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i gyflawni'r swydd yn effeithiol. Rydym yn cydweithio gyda sefydliadau addysg lleol i gynnig cyrsiau hyfforddi addas i bob unigolyn ac ar gyfer pob cam o'u datblygiad. Beth bynnag fo'ch rôl a beth bynnag y bo'ch uchelgais, byddwn yn creu pecyn hyfforddiant addas i gwrdd â'ch anghenion, gan roi'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch i gyflawni eich gwaith.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more