AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Cwestiynau Cyson

Cwestiynau Cyson

Cynllunio eich ymweliad â Phortmeirion

Beth yw oriau agor Portmeirion? 

Mae Portmeirion ar agor i ymwelwyr dydd bob diwrnod o’r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig.

Oriau agor: 09:30 – 17.30 

Mae’r siopau yn cau am 5.30yh. 

Oriau'r bwytai a'r caffis ar y safel 10.00 - 17.00

Mae Castell Deudraeth ar agor am brydau bwyd gyda'r nos o 18.00 tan 21.30. Rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw ar o1766 772400

 

A oes rhaid talu i ymweld â Phortmeirion? 

Mae gan Portmeirion brisiau mynediad ar gyfer oedolion, consesiynau ac blant 5–15 oed.

Nid yw plant o dan 5 oed yn talu mynediad.

Rydym yn cynnig Cerdyn Aelodaeth Blynyddol sydd ar gael yn y Ganolfan Groeso.

MYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion

Mwynhewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth, cinio neu de prynhawn yng Ngwesty Portmeirion . Rhaid archebu ymlaen llaw. Dilys y diwrnod hwnnw'n unig.

Nid yw gwesteion y gwesty yn talu am fynediad i’r pentref.

 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a'r Ganolfan Groeso.

Lle mae Portmeirion? 

Saif Portmeirion ar ei benrhyn preifat ei hun ar arfordir Eryri. Cod post LL48 6ER.

Ceir arwyddion o’r A487 ym Minffordd hanner ffordd rhwng Penrhyndeudraeth a Phorthmadog, Gwynedd.

Ydych chi’n cynnig mynediad am ddim ar unrhyw adeg?

Mae gwesteion Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth yn cael mynediad am ddim i’r Pentref tra byddant yn aros yma. 

Trwy gydol y flwyddyn, mae cinio dau gwrs yng Nghastell Deudraeth yn cynnwys tocyn mynediad am ddim i chi ei ddefnyddio ar ôl cinio. 

Os ydych chi’n archebu cinio dydd Sul o flaen llaw yng Ngwesty Portmeirion, mae’n cynnwys mynediad am ddim i’r Pentref. Hefyd, cewch fynediad am ddim i’r Pentref gydag apwyntiad sba wedi’i drefnu o flaen llaw. 

Mae gennym Docyn Blynyddol ar gael, o £25 i oedolion a £10 i blant, sy’n rhoi mynediad diderfyn i chi am flwyddyn gyfan. 

Ydych chi’n caniatáu cŵn? 

Ni chaniateir cŵn ar y safle.

Mae pobl yn holi’n aml am y rheswm dros bolisi dim cŵn Portmeirion a Chastell Deudraeth. Un o’r prif resymau dros y rheol yw’r effaith y mae anifeiliaid anwes (cŵn yn enwedig) yn ei gael ar amgylcheddau naturiol a ddefnyddir fel cynefin bywyd gwyllt a hefyd gan bobl ar gyfer hamddena. Rheolir ardaloedd naturiol Portmeirion mewn ffordd sy’n gwarchod cynefinoedd rhywogaethau bywyd gwyllt. Gall cŵn, yn naturiol, beri difrod i gynefinoedd bregus, yn ogystal ag aflonyddu ar neu ladd bywyd gwyllt. Gweithredir y polisi dim cŵn hefyd i warchod y bobl sy’n dod i gael picnic, mynd am dro, nofio, neu ymlacio ym Mhortmeirion.

Roedd gennym reol cadw cŵn ar dennyn yn y gorffennol, ond profodd yn aneffeithiol gan fod llawer o bobl yn anwybyddu’r polisi. Gwelsom hefyd nad oedd rhai perchnogion yn cymryd cyfrifoldeb dros godi baw eu hanifeiliaid anwes. Roedd yn aneffeithlon i ni ddefnyddio amser cyfyngedig ein staff i batrolio’r safle i sicrhau bod cŵn dan reolaeth a chysylltu â’r perchnogion nad oeddent yn codi baw eu hanifeiliaid i sicrhau amgylchedd diogel i’n hymwelwyr oll. 

Ac eithrio cŵn gwasanaeth arbennig (e.e. cŵn tywys), bydd Portmeirion yn parhau â’i bolisi o wahardd anifeiliaid anwes o’r pentref a gweddill y safle er mwyn helpu i sicrhau profiad o safon i’w ymwelwyr a helpu i warchod adnoddau naturiol ym Mhortmeirion.

Mae polisi dim cŵn y cwmni yn cynnwys y pentref, y Gwyllt, tir amaethyddol, Castell Deudraeth, bythynnod a gerddi’r ystâd. Nid yw’r polisi yn effeithio ar unrhyw hawliau tramwy statudol, llwybrau ceffylau na mynediad i’r mannau hynny.

A yw Portmeirion yn addas ar gyfer ymwelwyr anabl? 

Yn y pentref, mae llawer o lethrau a grisiau, felly nid yw’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfyngiadau ar eu symudedd.

Mae angen defnyddio grisiau i gyrraedd rhai o’r ystafelloedd a’r bythynnod. 

Mae gennym ystafelloedd penodol sy’n addas ar gyfer pobl anabl. Mae lifft yn y Gwesty ac yng Nghastell Deudraeth.

Nid oes unrhyw risiau ar lawr gwaelod Castell Deudraeth.

Mae gennym gadeiriau olwynion ar gael i’w benthyg a llefydd parcio bathodyn glas dynodedig.

Ceir manylion llawn yn ein Canllaw Hygyrchedd.

Lle mae’r maes parcio? 

Mae gennym faes parcio mawr ger mynedfa’r Pentref.

Nid ydym yn codi tâl am barcio.

Mae nifer o lefydd parcio anabl yn agos i’r fynedfa.

Mae lle parcio dynodedig ar gyfer pob ystafell a bwthyn yn y Pentref, a’r rheiny mor agos â phosibl i’r llety.

Pwy sy’n berchen ar Bortmeirion? 

Mae Portmeirion dan berchnogaeth elusen gofrestredig o’r enw Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis Foundation.

Golyga hyn fod dyfodol Portmeirion yn ddiogel, ni ellir ei brynu na’i werthu, mae statws adeilad rhestredig ar bob adeilad yma, ac mae’r tir yn Ardal Gadwraeth ddynodedig.

Yr Elusen

Ardal yr Elusen

 

DIBENION ELUSENNOL (GWEITHRED YMDDIRIEDOLAETH 20FED O FAI 1985)

Ydi hi’n bosibl aros ym Mhortmeirion? 

Mae gan Bortmeirion 55 o ystafelloedd gwesty (14 yng Ngwesty Portmeirion ar lan yr aber, 30 o Ystafelloedd a Switiau yn y Pentref ac 11 yng Nghastell Deudraeth).

Mae yno hefyd 15 o fythynnod hunan-arlwyo ym mhentref Portmeirion ac o'i amgylch. 

Beth yw Portmeirion? 

Adeiladwyd Portmeirion i ddangos bod modd datblygu safle hardd heb ei ddifethaf ac y gellir, gyda moesau pensaernïol da a digon o sgil a gofal, harddu mwy fyth ar yr amgylchedd naturiol.

Gwesty a chyrchfan ymwelwyr boblogaidd ar arfordir Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngwynedd yw Portmeirion.

Beth yw nodau ac amcanion y cwmni sy’n rhedeg Portmeirion? 

Portmeirion Cyf – Nodau ac Amcanion:

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more