AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Cwestiynau Cyffredin

Cynllunio eich ymweliad â Phortmeirion

Beth yw oriau agor Portmeirion? 

Mae Portmeirion ar agor i ymwelwyr dydd bob diwrnod o’r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig.

Oriau agor: 09:30 – 19:30.

Mae rhai o’r caffis yn aros ar agor tan 7.00yh yn ystod gwyliau’r Pasg, y Sulgwyn a gwyliau’r haf. 

Mae’r siopau yn cau am 5.30yh. 

A oes rhaid talu i ymweld â Phortmeirion? 

Prisiau mynediad Portmeirion yw £12 i oedolion, £10.50 i gonsesiynau ac £8.50 i blant (4–15 oed). Cewch ddisgownt o 10% ar brisiau mynediad trwy brynu arlein o flaen llaw.

Nid yw plant o dan 4 oed yn talu am fynediad.

Mae cerdyn Aelodaeth Flynyddol ar gael sy’n costio’r un faint a dau ymweliad unigol.

Nid yw gwesteion y gwesty yn talu am fynediad i’r pentref.

Mae’r pris mynediad hyd at 15% yn llai ar ôl 3.30yh yn ystod y tymor prysur.

MYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion

Mwynhewch FYNEDIAD AM DDIM i Bentref Portmeirion gyda chinio dau gwrs ym Mwyty Castell Deudraeth, cinio neu de prynhawn yng Ngwesty Portmeirion neu unrhyw driniaeth yn Sba’r Fôr-forwyn. Rhaid archebu o flaen llaw. Dilys y diwrnod hwnnw'n unig. Telerau ac amodau'n berthnasol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a'n Ganolfan Groeso.

Lle mae Portmeirion? 

Saif Portmeirion ar ei benrhyn preifat ei hun ar arfordir Eryri. Cod post LL48 6ER.

Ceir arwyddion o’r A487 ym Minffordd hanner ffordd rhwng Penrhyndeudraeth a Phorthmadog, Gwynedd.

Ydych chi’n cynnig mynediad am ddim ar unrhyw adeg?

Mae gwesteion Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth yn cael mynediad am ddim i’r Pentref tra byddant yn aros yma. 

Trwy gydol y flwyddyn, mae cinio dau gwrs yng Nghastell Deudraeth yn cynnwys tocyn mynediad am ddim i chi ei ddefnyddio ar ôl cinio. 

Os ydych chi’n archebu cinio dydd Sul o flaen llaw yng Ngwesty Portmeirion, mae’n cynnwys mynediad am ddim i’r Pentref. Hefyd, cewch fynediad am ddim i’r Pentref gydag apwyntiad sba wedi’i drefnu o flaen llaw. 

Mae gennym Docyn Blynyddol ar gael, o £25 i oedolion a £10 i blant, sy’n rhoi mynediad diderfyn i chi am flwyddyn gyfan. 

Ydych chi’n caniatáu cŵn? 

Ni chaniateir cŵn ar y safle.

Mae pobl yn holi’n aml am y rheswm dros bolisi dim cŵn Portmeirion a Chastell Deudraeth. Un o’r prif resymau dros y rheol yw’r effaith y mae anifeiliaid anwes (cŵn yn enwedig) yn ei gael ar amgylcheddau naturiol a ddefnyddir fel cynefin bywyd gwyllt a hefyd gan bobl ar gyfer hamddena. Rheolir ardaloedd naturiol Portmeirion mewn ffordd sy’n gwarchod cynefinoedd rhywogaethau bywyd gwyllt. Gall cŵn, yn naturiol, beri difrod i gynefinoedd bregus, yn ogystal ag aflonyddu ar neu ladd bywyd gwyllt. Gweithredir y polisi dim cŵn hefyd i warchod y bobl sy’n dod i gael picnic, mynd am dro, nofio, neu ymlacio ym Mhortmeirion.

Roedd gennym reol cadw cŵn ar dennyn yn y gorffennol, ond profodd yn aneffeithiol gan fod llawer o bobl yn anwybyddu’r polisi. Gwelsom hefyd nad oedd rhai perchnogion yn cymryd cyfrifoldeb dros godi baw eu hanifeiliaid anwes. Roedd yn aneffeithlon i ni ddefnyddio amser cyfyngedig ein staff i batrolio’r safle i sicrhau bod cŵn dan reolaeth a chysylltu â’r perchnogion nad oeddent yn codi baw eu hanifeiliaid i sicrhau amgylchedd diogel i’n hymwelwyr oll. 

Ac eithrio cŵn gwasanaeth arbennig (e.e. cŵn tywys), bydd Portmeirion yn parhau â’i bolisi o wahardd anifeiliaid anwes o’r pentref a gweddill y safle er mwyn helpu i sicrhau profiad o safon i’w ymwelwyr a helpu i warchod adnoddau naturiol ym Mhortmeirion.

Mae polisi dim cŵn y cwmni yn cynnwys y pentref, y Gwyllt, tir amaethyddol, Castell Deudraeth, bythynnod a gerddi’r ystâd. Nid yw’r polisi yn effeithio ar unrhyw hawliau tramwy statudol, llwybrau ceffylau na mynediad i’r mannau hynny.

A yw Portmeirion yn addas ar gyfer ymwelwyr anabl? 

Yn y pentref, mae llawer o lethrau a grisiau, felly nid yw’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfyngiadau ar eu symudedd.

Mae angen defnyddio grisiau i gyrraedd rhai o’r ystafelloedd a’r bythynnod. 

Mae gennym ystafelloedd penodol sy’n addas ar gyfer pobl anabl. Mae lifft yn y Gwesty ac yng Nghastell Deudraeth.

Nid oes unrhyw risiau ar lawr gwaelod Castell Deudraeth.

Mae gennym gadeiriau olwynion ar gael i’w benthyg a llefydd parcio bathodyn glas dynodedig.

Ceir manylion llawn yn ein Canllaw Hygyrchedd.

Lle mae’r maes parcio? 

Mae gennym faes parcio mawr ger mynedfa’r Pentref.

Nid ydym yn codi tâl am barcio.

Mae nifer o lefydd parcio anabl yn agos i’r fynedfa.

Mae lle parcio dynodedig ar gyfer pob ystafell a bwthyn yn y Pentref, a’r rheiny mor agos â phosibl i’r llety.

Pwy sy’n berchen ar Bortmeirion? 

Mae Portmeirion dan berchnogaeth elusen gofrestredig o’r enw Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis Foundation.

Golyga hyn fod dyfodol Portmeirion yn ddiogel, ni ellir ei brynu na’i werthu, mae statws adeilad rhestredig ar bob adeilad yma, ac mae’r tir yn Ardal Gadwraeth ddynodedig.

Yr Elusen

Ardal yr Elusen

 

DIBENION ELUSENNOL (GWEITHRED YMDDIRIEDOLAETH 20FED O FAI 1985)

Ydi hi’n bosibl aros ym Mhortmeirion? 

Mae gan Bortmeirion 55 o ystafelloedd gwesty (14 yng Ngwesty Portmeirion ar lan yr aber, 30 o Ystafelloedd a Switiau yn y Pentref ac 11 yng Nghastell Deudraeth).

Mae yno hefyd 15 o fflatiau a bythynnod hunanarlwyo ym Mhentref Portmeirion ac ar Ystâd Portmeirion.

Pwy sy’n cynnal Gŵyl Rhif 6? 

Mae Gŵyl Rhif 6 yn ŵyl unigryw, gyfeillgar sy’n defnyddio amgylchedd hardd, natur unigryw ac adeiladau a phensaernïaeth ysbrydoledig y Pentref i gynnig profiad arbennig mewn lleoliad heb ei ail.

Cefnogaeth a noddwyr Gŵyl Rhif 6:

FN6 Ltd. Rhif cwmni cofrestredig 07940258. Cyfeiriad: 3 The Stables, Wilmslow Road, East Didsbury, Manceinion, M20 5PG

Beth yw Portmeirion? 

Adeiladwyd Portmeirion i ddangos bod modd datblygu safle hardd heb ei ddifethaf ac y gellir, gyda moesau pensaernïol da a digon o sgil a gofal, harddu mwy fyth ar yr amgylchedd naturiol.

Gwesty a chyrchfan ymwelwyr boblogaidd ar arfordir Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngwynedd yw Portmeirion.

Beth yw nodau ac amcanion y cwmni sy’n rhedeg Portmeirion? 

Portmeirion Cyf – Nodau ac Amcanion: