AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Polisi Preifatrwydd 

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Casglwn ddata gennych pan fyddwch yn cofrestru ar ein gwefan neu’n archebu rhywbeth gennym (boed hynny fel ymwelydd â’r wefan neu gan ddefnyddio cyfrif wedi’i greu’n bersonol). 

Gallwch, fodd bynnag, ymweld â’n gwefan yn ddienw ar unrhyw adeg.

Ar gyfer beth y defnyddiwn eich gwybodaeth?

Gallem ddefnyddio’ch gwybodaeth yn y ffyrdd canlynol:

 

Sut ydym yn amddiffyn a diogelu eich gwybodaeth bersonol?

Mae gennym amrywiaeth o fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Caiff taliadau cerdyn eu hamgryptio gan ein darparwr taliadau trydydd parti diogel. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth talu. 

Eich Caniatâd 

Trwy ddefnyddio’n gwefan, rydych yn cytuno i’n Polisi Preifatrwydd a’n Telerau ac Amodau. 

Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd

Os penderfynwn newid neu ddiweddaru ein polisi preifatrwydd, byddwn yn gwneud hynny ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Ebost 

Mae preifatrwydd defnyddwyr y rhyngrwyd yn hollbwysig i ni a’n cwsmeriaid. Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar ein gallu i gadw ffydd ein cwsmeriaid. I’r perwyl hwnnw, mae dau brif bolisi’n weithredol gennym:

Polisi derbynwyr negeseuon

Cyn i gwsmeriaid dderbyn negeseuon, hysbysebion a deunydd hyrwyddo trwy ebost, rhaid iddynt fod wedi cytuno i dderbyn negeseuon o’r fath, naill ai trwy brynu gennym neu trwy optio i mewn i un o’n rhestrau postio. Caiff unrhyw dderbyniwr ofyn i gael ei dynnu oddi ar ein rhestr ar unrhyw adeg, a byddwn yn cydymffurfio â’r cais. Hefyd, byddwn yn ymchwilio’n fanwl i unrhyw honiadau gan dderbynwyr ynghylch negeseuon digymell.

Polisi yn erbyn defnyddio negeseuon ebost digymell i hysbysebu ein gwefan

Mae’n ofynnol gennym mai dim ond at gwsmeriaid sydd wedi cytuno i dderbyn negeseuon ebost sy’n hyrwyddo ein busnes neu ei gynnyrch yr anfonir negeseuon o’r fath. Gwaharddwn hysbysebu ein brand a’n gwefan gan ddefnyddio negeseuon ebost digymell. Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi derbyn negeseuon ebost digymell yn hyrwyddo ein brand neu’n gwefan ac yr hoffech gwyno, anfonwch ebost atom gan ddefnyddio ein tudalen gysylltu, os gwelwch yn dda. Fe wnawn ymchwilio unrhyw honiadau ynglŷn â negeseuon digymell.

Mae eich cyfeiriad ebost yn ddiogel yn ein dwylo ni.

Ni wnawn werthu na rhannu eich cyfeiriadau ebost gyda chwmnïau eraill.

 

Diffinio Sbam

Ebost digymell a anfonir mewn swmp yw sbam. Mae unrhyw hyrwyddiad, gwybodaeth, neu gais a anfonir at rywun mewn ebost heb iddynt roi eu caniatâd o flaen llaw, lle nad oes perthynas eisoes rhwng yr anfonwr a’r derbyniwr, yn sbam.

Polisi Cwcis 

Darparwn wasanaethau arlein sy’n hawdd i’w defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Gall hyn gynnwys rhoi darnau bychain o wybodaeth ar eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain o’r enw cwcis. Ceir dolen at wybodaeth gyffredinol am reoli cwcis ar ddiwedd y dudalen hon. Ni ellir defnyddio cwcis i’ch adnabod chi’n bersonol.

Telerau ac Amodau Aelodaeth Flynyddol 

Aelodaeth Flynyddol a Chardiau Aelodaeth Aur

Mae’r telerau ac amodau hyn, ynghyd â pholisi preifatrwydd Portmeirion Cyf, yn rheoli’r cynllun aelodaeth flynyddol yn ei gyfanrwydd, a chaiff unrhyw gais am aelodaeth neu gyfranogiad yn y cynllun ei drin fel derbyn y telerau ac amodau hyn. Mae’n bosibl y bydd telerau ac amodau ychwanegol yn berthnasol i elfennau dewisol o’r cynllun fel cystadlaethau a rafflau. Ystyrir fod aelodau sy’n cymryd rhan mewn elfennau dewisol o’r cynllun wedi derbyn y telerau ac amodau ychwanegol.

Caiff Portmeirion Cyf wrthod cais am unrhyw reswm.

Rhaid i aelodau hysbysu Portmeirion Cyf am unrhyw newidiadau i’w manylion personol neu fanylion aelodaeth. Ni ellir dal Portmeirion Cyf yn gyfrifol am golled unrhyw fuddiannau o ganlyniad i golli cerdyn, neu fanylion hen neu anghywir.

Ni ellir trosglwyddo’r cerdyn blynyddol ar unrhyw ffurf, ni chaniateir ei gopïo, a dim ond yr aelod sydd wedi’i enwi a’i gofrestru ar y cerdyn gaiff ei ddefnyddio.

Caiff Portmeirion Cyf wrthod rhoi, tynnu’n ôl neu ganslo cardiau, disgowntiau a thocynnau rhodd, mewn unrhyw ffurf a/neu dynnu aelod oddi ar y cynllun ar unrhyw adeg os bydd cred resymol bod:

 

Maeeich cerdyn yn ddilys ym Mhentref Portmeirion a Chastell Deudraeth yn unig ac mae’n berthnasol i’r lleoliadau a restrir yma

Portmeirion Cyf sy’n dosbarthu’r cardiau ac maent yn parhau i fod yn eiddo iddo. Caiff y cwmni, ar unrhyw adeg, derfynu’r cynllun neu newid amodau gweithredu’r cynllun. Rhaid dychwelyd y cerdyn i Bortmeirion Cyf ar gais, neu ei ddinistrio pan nad yw’n ddilys mwyach.

Yr aelod sy’n gyfrifol am y cerdyn ac unrhyw fanylion diogelwch sy’n berthnasol i’r cyfrif. Ni ellir dal Portmeirion Cyf yn gyfrifol am unrhyw golled o ganlyniad i fethiant yr aelod i sicrhau diogelwch yr eitemau hyn. Ni ellir trosglwyddo, prynu na gwerthu cardiau, cynigion na thocynnau rhodd Portmeirion na’u masnachu mewn unrhyw ffordd.

Mae dyddiad dibennu ar gyfer pob cerdyn, ac ni ellir eu defnyddio na’u hail-gyflwyno ar ôl y dyddiad hwnnw oni nodir hynny o fewn y cynllun. Caiff aelodau sy’n talu gyda debyd uniongyrchol ddewis gadael y cynllun ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni.

Bydd yr eitemau a gynhigir yn dibynnu ar argaeledd.

Eithrir y disgownt ar gyfer unrhyw nwyddau neu wasanaethau ar gynnig arbennig. 

Eithrir y disgownt ar gyfer unrhyw nwyddau neu wasanaethau sydd eisoes ar gynnig.

Eithrir y disgownt ar gyfer unrhyw nwyddau neu wasanaethau a restrir ar ddogfennau eraill sy’n gysylltiedig â’r cerdyn.

Cyffredinol

Portmeirion Cyf, Minffordd. Gwynedd. LL48 6ER, sydd yn dyroddi’r cerdyn. 

Mae’r telerau ac amodau hyn yn gywir ym mis Awst 2017, a chânt eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, a bydd unrhyw anghydfod yn cael ei benderfynu gan lysoedd Cymru neu Loegr yn unig, yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. 

Ceidw Portmeirion Cyf yr hawl i newid y telerau ac amodau hyn, ar unrhyw adeg, gyda rhybudd rhesymol, am resymau rheoleiddiol, busnes neu bolisi. Ystyrir bod aelodau sy’n parhau i gymryd rhan yn y cynllun ar ôl cael eu hysbysu am newid o’r fath wedi derbyn y telerau ac amodau diwygiedig. 

Ni fydd gan berson nad ydynt yn barti i’r telerau ac amodau hyn unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Parti) 1999 i orfodi unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn, ond ni fydd hyn yn effeithio ar hawl na rhwymedi gan drydydd parti sy’n bodoli neu sydd ar gael ar wahân i’r Ddeddf honno.

Oherwydd yr amser a gymerir i argraffu deunyddiau, mae’n bosibl na fydd y telerau ac amodau yn ein siopau neu ar ffurf copi caled yn cynnwys y newidiadau diweddaraf. Gellir gweld y telerau ac amodau diweddaraf arlein ar www.portmeirion-village.com.

Telerau ac Amodau’r Gyrchfan Ymwelwyr 

Telerau ac Amodau Cyrchfan Ymwelwyr Portmeirion

1. Mae’r telerau, amodau a pholisïau a gyflwynir isod yn berthnasol i brynu tocynnau ar y wefan hon. Dylech sicrhau eich bod wedi eu darllen a’u deall cyn ichi ymrwymo i’w prynu. Cadwn yr hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg, a hynny’n syth ar ôl eu cyhoeddi ar y wefan. Dewch i ddarllen y dudalen hon o dro i dro. 

2. Wrth brynu tocynnau i ymweld â Phortmeirion, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r amodau hyn.

3. Mae prynu tocynnau Portmeirion arlein yn golygu rhoi eich caniatâd i ni anfon ebostiau atoch o dro i dro gyda chynigion arbennig ac at ddibenion hyrwyddo. Ni wnawn rannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti. 

4. Dim ond gyda thocyn y ceir mynediad i Bortmeirion. Wrth brynu arlein rydych yn gymwys i gael disgownt nad yw ar gael yn y swyddfa docynnau ar y diwrnod. Mae’r disgownt yn amrywio. Bydd y disgownt yn newid o dro i dro, gweler y wefan am wybodaeth.

5. Rhaid i blant 0–13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

6. Mae pob archeb yn derfynol ac maent yn ddilys ar unrhyw ddyddiadau a nodir ar yr archeb. Anfonir e-bost i gadarnhau unwaith bydd y taliadau wedi'u hawdurdodi a'u derbyn gan Bortmeirion. Yr e-bost hwn fydd eich derbynneb a'ch Tocyn mynediad ar y diwrnod. Dewch â hwn gyda chi a'i gyflwyno i’r Tollborth wrth gyrraedd. Fe dderbyniwch eich tocynnau dydd ynghyd â Thaflen a Map Portmeirion gan staff y Tollborth.

7. Os na allwch ddefnyddio’ch tocynnau ar y dyddiadau a nodwyd, yna cewch eu defnyddio o fewn wythnos i’r dyddiadau a nodwyd. Sylwer bod Portmeirion ar gau ddydd Nadolig ac ar gyfer Gŵyl Rhif 6.

8. Ni roddir ad-daliadau os byddwch yn canslo neu methu bod yn bresennol.

9. Am wybodaeth bellach, ffoniwch Portmeirion ar 01766 772311.

10. Yn y Telerau Gwerthu hyn, mae “ni” ac “ein” yn golygu Portmeirion. Portmeirion yw enw masnachu Portmeirion Cyf (RHIF COFRESTRU 000217358), cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Portmeirion Cyf, Swyddfa Gyfrifon, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, LL48 6ER 

11. WRTH BRYNU ARLEIN O’R WEFAN HON RYDYCH YN CYTUNO I GYDYMFFURFIO Â’R HOLL DELERAU GWERTHU A NODIR ISOD YNGHYD AG UNRHYW DELERAU AC AMODAU A PHOLISÏAU A NODIR AR RANNAU ERAILL O WEFAN PORTMEIRION (www.portmeirion-village.com) (Y "Wefan").

12. Ni dderbyniwn unrhyw atebolrwydd (hyd eithaf yr hyn a ganiateir gan y gyfraith) am gywirdeb gwybodaeth ar y Wefan, a allai gynnwys anghywirdebau technegol neu wallau argraffyddol. Ni fydd ein hatebolrwydd i chi yn gysylltiedig ag unrhyw archeb yn fwy na chyfanswm y pris a godwyd am y nwyddau dan sylw, a heblaw’r hyn y mae’r gyfraith yn ei nadu, ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled, difrod neu dreuliau anuniongyrchol neu ganlynol (gan gynnwys colli elw, busnes neu ewyllys da) sut bynnag y digwydda hynny’n sgil unrhyw broblem y byddwch yn ein hysbysu amdani o fewn y Telerau Gwerthu hyn. Er hynny, ni fwriedir i unrhyw beth yn y telerau a'r amodau hyn gyfyngu ar unrhyw hawliau a allai fod gennych fel defnyddiwr nac o dan y gyfraith leol berthnasol neu hawliau statudol eraill na ellir eu heithrio, nac i eithrio neu gyfyngu ar ein hatebolrwydd i chi mewn unrhyw fodd am unrhyw farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'n hesgeulustod.

13. Y dull talu a ffafrir yw cerdyn Credyd neu Ddebyd, a chymerir taliadau gan ein darparwr 3ydd parti (Sage Pay Protex); bydd pob taliad yn ymddangos ar eich mantolen fel Portmeirion. Diffiniadau

14. Mae "Amodau" yn golygu’r telerau ac amodau hyn; mae "Gwybodaeth bersonol" yn golygu unrhyw fanylion personol a roddwch trwy’r Wefan; mae “Defnyddiwr(wyr)” yn golygu (a) defnyddiwr(wyr) y Wefan, naill ai ar y cyd neu’n unigol, yn ddibynnol ar y cyd-destun; mae “Ni/ein” yn golygu Portmeirion, mae “Gwefan” yn golygu’r wefan a leolir yma http://www.portmeirion-village.com

15. Cadwn yr hawl i a. Addasu neu ddiddymu’r Wefan (neu unrhyw ran ohoni) dros dro neu’n barhaol, gyda rhybudd neu beidio, ac rydych yn cadarnhau na fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasiad neu ddiddymiad o’r wefan; a/neu cawn newid yr amodau hyn o dro i dro ac os parhewch i ddefnyddio’r wefan (neu ran ohoni), ystyrir eich bod wedi derbyn newid o’r fath. b. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych yn rheolaidd i weld a fu newid i’r Amodau. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw newid i’r Amodau, yna dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan. Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i gynnal y Wefan. c. Gall y Wefan newid o dro i dro. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn unrhyw iawndal os na fedrwch ddefnyddio unrhyw ran o’r Wefan neu o ganlyniad i fethiant, ataliad, neu ddiddymiad y Wefan neu ran ohoni o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

16. Eich Data  a. Rydym yn parchu eich gwybodaeth bersonol ac rydym yn ymrwymo i gydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data perthnasol y Deyrnas Unedig.  b. Dylech fod yn ymwybodol o’r canlynol: os bydd yr heddlu, neu unrhyw awdurdod rheoleiddiol neu lywodraethol sy’n ymchwilio amheuon o weithgareddau anghyfreithlon, yn gofyn i ni roi eich Gwybodaeth Bersonol a/neu wybodaeth am eich gweithgareddau wrth ddefnyddio’r Wefan, neu ein bod yn derbyn gorchymyn llys, fe wnawn hynny; a chadwn yr hawl i ddefnyddio ein disgresiwn rhesymol i ddatgelu manylion eich defnydd o’r Wefan mewn cysylltiad ag unrhyw Achosion Llys, neu achosion arfaethedig, sy’n gysylltiedig â’ch defnydd chi, neu ddefnydd unrhyw un o dan eich rheolaeth, o’r Wefan, boed hynny yn gysylltiedig â’r materion a gyflwynir yn yr Amodau hyn neu fel arall.

17. Eiddo Deallusol a. Mae’r Wefan yn destun Hawlfraint Portmeirion Cyf. Cedwir pob hawl.

18. Cytundeb Cyfan a. Mae’r Amodau hyn (fel y’i diwygir o dro i dro) yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni ynglŷn â’r cynnwys a drafodir ac maent yn disodli unrhyw gytundebau, trefniadau, ymgymeriadau neu gynigion blaenorol, boed y rheiny’n ysgrifenedig neu ar lafar, rhyngoch chi a ni yn gysylltiedig â materion o’r fath. Ni fydd unrhyw eglurhad ar lafar na gwybodaeth ar lafar a roddir gennych chi neu ni yn newid dehongliad yr Amodau hyn. Rydych yn cadarnhau, wrth gytuno i’r Amodau hyn, nad ydych wedi dibynnu ar unrhyw gynrychiolaeth ac eithrio i'r graddau y gwnaethpwyd hynny’n gynrychiolaeth benodol yn yr Amodau hyn ac rydych yn cytuno na fydd gennych rwymedi mewn perthynas ag unrhyw gamliwiad nad yw wedi dod yn un o delerau’r Amodau hyn, heblaw na fydd eich cytundeb o fewn y Cymal hwn yn berthnasol o ran unrhyw gamliwiad twyllodrus boed hynny wedi dod yn un o delerau'r Amodau hyn ai peidio. 

19. Y gyfraith a. Llywodraethir yr Amodau yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr yn unig. 

Telerau ac Amodau Llety 

TELERAU AC AMODAU GWESTY PORTMEIRION

Mae’r Telerau hyn yn berthnasol i bob contract mae Portmeirion Cyfyngedig yn ei wneud wrth fasnachu fel Gwesty Portmeirion, yn cynnwys Castell Deudraeth ("Portmeirion”) a’i gleientiaid ("Cleientiaid") ac maent yn berthnasol i bob lle a gedwir, pob archeb a phob cytundeb am lety, ciniawa, digwyddiadau, priodasau, llogi ystafelloedd a defnyddio cyfleusterau Portmeirion. Mae pob archeb yn ddibynnol ar dderbyn y telerau ac amodau hyn, a gwahoddir Cleientiaid i’w darllen a nodi eu cyfrifoldebau, trefniadau talu, telerau canslo a chyfyngiadau ar atebolrwydd Portmeirion.

TELERAU CYFLENWI

1. DEHONGLI 1.1 Yn yr Amodau hyn:

1.1 "Cyrraedd" yyw'r dyddiad y mae'r Cyfleusterau yn cael eu darparu neu’n dechrau cael eu darparu gan Bortmeirion;  “Cleient” yw'r un y mae Portmeirion wedi cytuno i ddarparu’r Gwasanaeth iddo/iddi yn unol â'r Telerau; “Contract” yw'r contract ar gyfer darparu’r Gwasanaethau yn amodol ar y Telerau hyn fel sy’n briodol; “Gwasanaethau” yw darpariaeth llety, llogi ystafell achlysur a/neu gyflenwi bwyd a diod a Gwasanaethau eraill gan Bortmeirion i’r Cleient fel y'i disgrifir gan Bortmeirion ar ei wefan neu ar bapur; "Taliadau Safonol” yw'r taliadau a ddangosir ar restr brisiau, ar wefan neu ar daflen sydd dan reolaeth Portmeirion neu ffynhonnell arall a gyhoeddwyd gan Bortmeirion sy'n ymwneud â’r Gwasanaethau sydd o bryd i'w gilydd; “Telerau” yw'r amodau a'r telerau hyn.

1.2 Er hwylustod yn unig y mae’r penawdau isod ac ni fyddant yn effeithio ar ddehongliad y telerau.

2. ARCHEBU DROS DRO A CHADARNHAU ARCHEBION 

2.1 Os bydd Portmeirion yn cadarnhau archeb lety mae’r Cytundeb hwn yn amodol ar i’r Cleient ddarparu manylion cerdyn talu a/neu flaendal neu daliad llawn ymlaen llaw a’r hawl i daliadau gael eu codi (gan gynnwys taliadau diddymu archeb) ar y telerau perthnasol. 

2.2 Os nad yw manylion cerdyn credyd ac awdurdod taliad yn cael eu rhoi i Portmeirion  gan y Cleient, neu eu bod yn annilys yna yn ddarostyngedig i unrhyw rwymedigaeth sy'n ddyledus o ganlyniad i'r Gwesty Portmeirion Castell Deudraeth gan y Cleient bydd y Cytundeb yn peidio â bod yn effeithiol. Bydd y Gwasanaethau sydd yn destun yr archeb dros dro yn cael eu rhyddhau a’u cynnig i’w gwerthu ymlaen heb unrhyw hysbysiad pellach i'r Cleient

2.3 Ni all archebion heb eu cadarnhau gael eu cadw am fwy na 24 awr o ddyddiad yr ymchwiliad a byddant yn cael eu rhyddhau heb hysbysiad pellach.

2.4 Rhaid i archebion bythynnod hunan arlwyo nad ydynt wedi talu’n llawn ymlaen llaw dalu 20% o flaendal o fewn 7 diwrnod i’r archeb gael ei gwneud a thaliad llawn o’r gwahaniaeth 8 wythnos cyn y dyddiad cyrraedd. 

3. CYFLENWI’R GWASANAETH

3.1 Bydd Portmeirion yn darparu’r Gwasanaethau i’r Cleient yn ôl y Contract.

3.2 BMae'r Cleient ar ei draul ei hun i gyflenwi Portmeirion gyda'r holl ddata neu wybodaeth angenrheidiol mewn pryd i Portmeirion fedru darparu'r Gwasanaeth yn unol â'r Cytundeb. Bydd y Cleient yn sicrhau cywirdeb yr holl wybodaeth. Mae gofynion gwybodaeth penodol yn cael eu cynnwys yn yr Atodlen.  Gall Portmeirion ar unrhyw adeg ac heb hysbysu'r Cleient wneud unrhyw newidiadau i'r Gwasanaeth sy'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ofynion diogelwch perthnasol neu ofynion statudol eraill, neu nad ydynt yn effeithio'n sylweddol ar natur nac ansawdd y Gwasanaeth. 

4. TALIADAU

4.1 Bydd y ffioedd sy'n daladwy gan y Cleient yn cael eu darparu’n ysgrifenedig gan Portmeirion. Bydd manylion o safleoedd Rhyngrwyd neu wefannau a reolir gan eraill yn agored i gael eu newid heb rybudd ymlaen llaw. Os nad yw’r taliadau wedi eu manylu neu os cyflenwir Gwasanaeth ychwanegol neu y newidir y Gwasanaeth i’r Cleient, bydd y Cleient yn talu’r Taliadau Safonol ar y raddfa gyfredol y dydd y cyflenwir y Gwasanaeth ac unrhyw dreuliau ychwanegol a gytunir rhwng Portmeirion a’r Cleient am gyflenwi’r Gwasanaeth

4.2 Gall Portmeirion amrywio’r Taliadau Safonol o bryd i'w gilydd.

4.3 Bydd TAW ar y gyfradd cyfredol wedi ei chynnwys yn y prisiau a ddyfynnir i’r Cleient oni nodir yn wahanol. Bydd unrhyw newidiadau i’r raddfa TAW yn cael eu gweithredu pan ddônt i rym.

5. BLAENDALIADAU

5.1 Ni ellir ad-dalu Blaendaliadau. 

6. TALU

6.1 Os amrywir unrhyw wasanaethau dan y cytundeb cyn i’r Cleient gyrraedd yna bydd y taliad a wneir yn adlewyrchu’r manylion diweddaraf a gynhwysir ym manylion ysgrifenedig Portmeirion. 

6.2 Bydd unrhyw daliadau am wasanaethau ychwanegol sy’n ddyledus gan y Cleient i Portmeirion yn cael eu talu gan y Cleient ar dderbyn anfoneb. Os bydd y Cleient am unrhyw reswm yn gadael y safle heb dalu’r anfoneb bydd Portmeirion yn codi’r swm dyledus ar y cerdyn talu y mae’r Cleient wedi ei awdurdodi i’w ddefnyddio felly.

6.3 Talu Ymlaen Llaw: Ar gyfer archebion llety ar raddfa talu ymlaen llaw bydd y taliad llawn yn ddyledus adeg rhoddi’r archeb. Nid yw’r taliad hwn yn ad-daladwy os newidir neu ddiddymu’r archeb. 

6.4 Rhaid i’r Cleient sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r telerau talu a gytunwyd pan fyddant yn ddyledus. Bydd y Cleient yn darparu cerdyn talu dilys i Portmeirion adeg y byddo’n cyrraedd er mwyn rhag-awdurdodi talu’r telerau a gytunwyd pan fyddont yn ddyledus ynghyd ag unrhyw daliadau eraill a fyddont yn berthnasol. 

7. TALIADAU DIDDYMU A PHEIDIO Â CHYRRAEDD

7.1 Cytuna’r Cleient i dalu Portmeirion am y gwasanaeth a archebwyd os diddymir yr archeb neu os metha’r Cleient â chyrraedd i dderbyn y gwasanaeth a archebwyd ar y dyddiad a bennwyd yn y Cytundeb.

7.2 Bydd Portmeirion yn darparu rhif diddymu i’r Cleient os bydd y Cleient yn diddymu’r archeb a bydd angen i’r Cleient ddefnyddio’r rhif hwnnw wrth ymwneud â’r mater yn y dyfodol. 

8. NEWID Y GWASANAETH

8.1 Rhaid i’r Cleient a Phortmeirion gytuno’n ysgrifenedig ar unrhyw amrywiad yn niferoedd, llety ac anghenion bwyd a diod ar gyfer y Gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt, neu newidiadau neu ychwanegiadau eraill.

9. RHWYMEDIGAETH PORTMEIRION

9.1 Pan fydd Portmeirion yn cyflenwi Gwasanaeth sy’n cynnwys llety, bwyd a diod ac unrhyw wasanaethau a ddarperir gan eraill, nid yw Portmeirion yn rhoi gwarant na sicrwydd o ran eu safon, addasrwydd i’w diben, tymheredd, hwylustod mynediad,  cyflwr atal sŵn, ond, lle bo'n bosibl, benodi i'r Cleient budd o unrhyw warant neu indemniad a fo’n berthnasol. 

9.2 Nid yw Portmeirion yn derbyn cyfrifoldeb i'r Cleient am unrhyw golled, difrod, costau, treuliau neu hawliadau eraill am iawndal sy'n deillio o unrhyw gyfarwyddiadau a ddarparwyd gan y Cleient sydd yn anghyflawn, yn anghywir, yn wallus neu’n annarllenadwy neu sy'n deillio o gyrraedd yn hwyr neu beidio cyrraedd o gwbl, neu o unrhyw fai arall o ran y Cleient.

9.3 Ac eithrio mewn perthynas â marwolaeth neu anaf personol a achoswyd trwy esgeulustod Portmeirion, neu fel y darperir yn benodol o fewn y Telerau hyn, ni fydd Portmeirion yn atebol i'r Cleient oherwydd unrhyw gynrychiolaeth (oni bai dwyllodrus), neu unrhyw warant, cyflwr neu telerau oblygedig eraill, neu unrhyw ddyletswydd yn y gyfraith gyffredin, neu o dan delerau penodol y Cytundeb, am golli unrhyw elw neu unrhyw golled, difrod, costau, treuliau neu hawliadau eraill boed rheini’n anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol (ni waeth iddynt gael eu hachosi trwy esgeulustod Portmeirion, ei gwasanaethwyr, asiantau neu beidio) sy’n codi o ddarparu’r Gwasanaeth neu mewn cyswllt a hynny (gan gynnwys unrhyw oedi o ran darparu neu fethu darparu’r Gwasanaeth) neu eu defnydd gan y Cleient, ac ni fydd atebolrwydd cyfan Portmeirion o dan y Cytundeb neu mewn perthynas ag ef yn fwy na chostau Portmeirion am ddarparu’r Gwasanaeth, ac eithrio fel y darperir yn benodol o fewn y Telerau hyn.

9.4  Cyfyngir atebolrwydd Portmeirion Cyf gan Ddeddf Perchnogion Gwestai 1956 am golled neu ddifrod i eiddo gwesteion i £ 50.00 yr eitem gydag uchafswm o £100.00 ar gyfer unrhyw un gwestai, oni bai i’r eiddo dan sylw gael ei roi yng ngofal Portmeirion i’w ddiogelu. Nid yw Portmeirion yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod i gerbyd neu gerbydau’r Cleient a’r rheini wedi eu parcio neu’n cael eu symud ar y safle. 

9.5 Ceidw Portmeirion yr hawl i amrywio, uwchraddio, newid neu ddiwygio'r math o ystafell a benodwyd pan gadarnhawyd archeb y Cleient. Os yw’r newid hwn yn cynnwys uwchraddiad ni fydd unrhyw daliadau ychwanegol am y newid. Os bydd y newid yn cynnwys darparu llety ar bris is, y pris is hwnnw fydd yn cael ei godi. O dro i dro, bydd gofyn i westeion symud ystafelloedd yn ystod eu harhosiad. Dim ond i ystafell debyg neu ystafell o radd uwch y symudir gwesteion. Ni symudir gwesteion i ystafell lai nac i un ratach.

10. TERFYNU CYTUNDEB

10.1 Ceidw Portmeirion yr hawl i ddiddymu unrhyw archeb lety trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cleient os bydd y Cleient yn torri unrhyw un o’r Telerau. 

10.2 Ceidw Portmeirion yr hawl i ddiddymu unrhyw archeb lety os yw’r gwesty neu unrhyw ran ohono ar gau oherwydd atgyweirio neu adnewyddu sy’n deillio o amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth. 

10.3 Ceidw Portmeirion yr hawl i ddiddymu unrhyw archeb lety o fewn 24 awr os ceir bod y gwasanaeth rheoli eiddo neu’r gwasanaeth archebu arlein wedi gorarchebu oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth. 

10.5 Ceidw Portmeirion yr hawl i ddiddymu unrhyw archeb lety am unrhyw reswm cyn belled bod y Cleient yn cael rhybudd o fewn 24 awr i’r archeb gael ei gwneud. 10.5 Dan yr amgylchiadau yma bydd Portmeirion yn ad-dalu unrhyw flaendal, ond ni fydd ganddo unrhyw atebolwrydd arall i’r Cleient.

11. CYFRIFOLDEBAU CLEIENTIAID

11.1 Amserau cyrraedd a gadael llety gwasanaeth llawn Portmeirion yw 3:00 yh ac 11.00 yb yn y drefn honno. Amserau cyrraedd a gadael llety hunanarlwyo Portmeirion yw 3:00 yh a 10.00 yb yn y drefn honno. 

11.2. Os na fydd y Cleient neu westeion y Cleient yn gadael eu llety ar yr amser penodol a’r rheini heb drefnu i gael gadael yn hwyr, ceidw Portmeirion yr hawl i bacio, symud, trosglwyddo, cadw neu anfon ymlaen y cwbl neu ran o’r eiddo o’r llety os digwydd i’r llety fod wedi ei gwerthu ymlaen llaw, ei gosod neu’i rhentu. Os na fydd y llety wedi ei werthu ymlaen llaw bydd Portmeirion yn codi pris un noson ychwanegol o lety ar y Cleient gan ddefnyddio’r dull talu a gytunwyd. 

11.3 Y Cleient sy’n gyfrifol am ymddygiad ei g/westeion tra yn Portmeirion ac yn arbennig am ymddygiad gwesteion sy’n mynychu achlysur neu’n aros yn Portmeirion. Rhaid i'r Cleient sicrhau nad achosir sŵn neu drafferth i westeion eraill a Cleientiaid. Rhaid i'r Cleient gydymffurfio ag unrhyw gais rhesymol gan Portmeirion a gydag unrhyw un o’i bolisïau a fyddo’n berthnasol i’r Gwasanaeth o bryd i’w gilydd.

11.4 Nid yw pwll nofio Portmeirion wedi ei oruchwylio ac fe’i ddefnyddir ar fenter y Cleient. Ni chaniateir diodydd meddwl yn ardal y pwll nofio. Nid oes mynediad ar ôl iddi dywyllu. Ni chaniateir plant yn y pwll heb oruchwyliaeth oedolyn cyfrifol. Ceir mynediad trwy giât a chlo rhifau. Mae’r rhif i agor y giât ar gael i breswylwyr yn unig. 

12. CYFFREDINOL

12.1  Mae'r Cytundeb yn ymgorffori’r holl gytundeb rhwng y partïon, mae’n disodli unrhyw gytundeb neu ddealltwriaeth flaenorol ac ni ellir mo’i amrywio ac eithrio yn ysgrifenedig rhwng y partïon. Eithrir unrhyw delerau eraill bod rheini ymhlyg trwy statud neu beidio, i'r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith. 

12.2 Ni fydd methiant neu oedi gan y naill neu’r llall i arfer eu hawliau o dan y Cytundeb gyfystyr a hepgor yr hawl honno, ac ni fydd hepgor gan y naill neu'r llall o unrhyw dorri Cytundeb yn cael ei ystyried fel ildiad o unrhyw dorri Cytundeb dilynol. 

Telerau ac Amodau Priodasau 

Mae pob archeb priodas ar delerau talu ymlaen llaw. Ni ellir cadw archebion dros dro, heb eu cadarnhau am fwy nag 14 diwrnod. Mae angen cadarnhad ysgrifenedig a blaendal o £1000 nas ad-delir er mwyn cadarnhau pob archeb. Mae’r archeb yn ddibynnol ar i 50% o gost y cynllun a archebwyd gael ei dalu 90 diwrnod ymlaen llaw a bod y taliad llawn o’r cynllun a archebwyd wedi ei wneud 30 diwrnod cyn yr achlysur. 

Ceidw Portmeirion yr hawl i ddiddymu archeb priodas os nad yw 50% o gost y pecyn a archebwyd wedi ei dalu 90 diwrnod ymlaen llaw neu os nad yw 100% o gost y pecyn a archebwyd wedi ei dalu 30 diwrnod ymlaen llaw.  

Mae costau diddymu archeb priodas fel a ganlyn. Diddymu hyd at 6 mis ymlaen llaw, colli 100% o’r blaendal.  Diddymu 6 - 5 mis ymlaen llaw, 30% o gost y cynllun yn ddyledus.  Diddymu 5 - 3 mis ymlaen llaw, 50% o gost y cynllun yn ddyledus. Diddymu 3 - 2 mis ymlaen llaw, 75% o gost y cynllun yn ddyledus. Diddymu 60 diwrnod neu lai ymlaen llaw, 100% o gost y cynllun yn ddyledus. Seilir cost y cynllun ar y cynllun a ddewiswyd, nifer y gwesteion a’r llety a gadwyd. 

Telerau ac Amodau Tocynnau Rhodd 

Mae defnyddio tocynnau rhodd yn disgyn o fewn y telerau ac amodau canlynol:

Polisi Amgylcheddol 

Mae Portmeirion wedi ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau moesol a chymdeithasol i helpu i gynnal yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygu busnes sy'n gyfrifol yn amgylcheddol.

Fel rhan o nodau ac amcanion y cwmni, rydym yn gorfodi cynnal a chadw adeiladau Portmeirion a'i amgylchedd.

Rydym yn ymroddedig i weithredu mesurau rhagweithiol i leihau unrhyw effeithiau niweidiol o ganlyniad i'n busnes.

Wrth gyflawni ein hymrwymiad:

 

Cymerwch pob cyfle rhesymol ac ymarferol i:

 

Byddwn yn parhau i gymryd cyfleoedd i gyflwyno technolegau 'gwyrdd' priodol sy'n cynnig buddion i'n busnes ac i'n cymuned

Enghreifftiau o'n hymdrechion beunyddiol:

 

Ailgylchu:

 

Prynu cynnyrch:

 

Lleihau:

 

Cynnal yr Amgylchedd trwy:

 

Lleihau ein hôl Troed Carbon trwy:

 

Arbed Ynni trwy:

 

Polisi Cŵn 

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn cymorth).

Caniateir cŵn cymorth cofrestredig ar y safle. Gofynnwn i berchnogion ddangos prawf eu bod wedi cofrestru gyda sefydliad achrededig sy'n bodloni'r safonau a nodir gan Assistance Dogs International a'r Ffederasiwn Cŵn Tywys Rhyngwladol.

Sylwch fod y polisi dim cŵn yn cynnwys Stad Portmeirion i gyd gan gynnwys y dreif a Chastell Deudraeth.

Polisi Canslo Sba Mor-forwyn 

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.

Plannu er cof 

Plannu Coeden Er Cof

Yn dilyn storm a gwyntoedd cryfion yn 2011, fe gollwyd dros 150 o goed hynafol ym mhentref Portmeirion a’r ardal a adnabyddir fel Y Gwyllt. Roedd rhai o’r coed yma yn rhan o dirlun hanesyddol Portmeirion ers canrifoedd. Yn dilyn nifer o geisiadau ac ymholiadau gan y cyhoedd i osod meinciau neu blaciau ym Mhortmeirion er cof am deulu a ffrindiau agos, penderfynodd Portmeirion Cyf fabwysiadu polisi newydd o “Blannu Coeden” er mwyn cyfoethogi’r casgliad o goed sydd eisioes yma, gwella’r amgylchedd ac er cof am deulu a ffrindiau. Mae modd i chi brynnu coeden eich hun neu archebu coeden drwy’r adran arddwriaethol Portmeirion Cyf, yn ystod y misoedd Tachwedd i Mawrth  a’i phlannu ym Mhortmeirion, mewn lleoliad wedi ei gytuno o flaen llaw gyda’r prif arddwr. 

Cysylltwch hefo ni am fwy o wybodaeth ar gofalcwsmer@portmeirion.cymru