AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Polisi Preifatrwydd 

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Casglwn ddata gennych pan fyddwch yn cofrestru ar ein gwefan neu’n archebu rhywbeth gennym (boed hynny fel ymwelydd â’r wefan neu gan ddefnyddio cyfrif wedi’i greu’n bersonol). 

Gallwch, fodd bynnag, ymweld â’n gwefan yn ddienw ar unrhyw adeg.

Ar gyfer beth y defnyddiwn eich gwybodaeth?

Gallem ddefnyddio’ch gwybodaeth yn y ffyrdd canlynol:

 

Sut ydym yn amddiffyn a diogelu eich gwybodaeth bersonol?

Mae gennym amrywiaeth o fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Caiff taliadau cerdyn eu hamgryptio gan ein darparwr taliadau trydydd parti diogel. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth talu. 

Eich Caniatâd 

Trwy ddefnyddio’n gwefan, rydych yn cytuno i’n Polisi Preifatrwydd a’n Telerau ac Amodau. 

Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd

Os penderfynwn newid neu ddiweddaru ein polisi preifatrwydd, byddwn yn gwneud hynny ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Ebost 

Mae preifatrwydd defnyddwyr y rhyngrwyd yn hollbwysig i ni a’n cwsmeriaid. Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar ein gallu i gadw ffydd ein cwsmeriaid. I’r perwyl hwnnw, mae dau brif bolisi’n weithredol gennym:

Polisi derbynwyr negeseuon

Cyn i gwsmeriaid dderbyn negeseuon, hysbysebion a deunydd hyrwyddo trwy ebost, rhaid iddynt fod wedi cytuno i dderbyn negeseuon o’r fath, naill ai trwy brynu gennym neu trwy optio i mewn i un o’n rhestrau postio. Caiff unrhyw dderbyniwr ofyn i gael ei dynnu oddi ar ein rhestr ar unrhyw adeg, a byddwn yn cydymffurfio â’r cais. Hefyd, byddwn yn ymchwilio’n fanwl i unrhyw honiadau gan dderbynwyr ynghylch negeseuon digymell.

Polisi yn erbyn defnyddio negeseuon ebost digymell i hysbysebu ein gwefan

Mae’n ofynnol gennym mai dim ond at gwsmeriaid sydd wedi cytuno i dderbyn negeseuon ebost sy’n hyrwyddo ein busnes neu ei gynnyrch yr anfonir negeseuon o’r fath. Gwaharddwn hysbysebu ein brand a’n gwefan gan ddefnyddio negeseuon ebost digymell. Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi derbyn negeseuon ebost digymell yn hyrwyddo ein brand neu’n gwefan ac yr hoffech gwyno, anfonwch ebost atom gan ddefnyddio ein tudalen gysylltu, os gwelwch yn dda. Fe wnawn ymchwilio unrhyw honiadau ynglŷn â negeseuon digymell.

Mae eich cyfeiriad ebost yn ddiogel yn ein dwylo ni.

Ni wnawn werthu na rhannu eich cyfeiriadau ebost gyda chwmnïau eraill.

 

Diffinio Sbam

Ebost digymell a anfonir mewn swmp yw sbam. Mae unrhyw hyrwyddiad, gwybodaeth, neu gais a anfonir at rywun mewn ebost heb iddynt roi eu caniatâd o flaen llaw, lle nad oes perthynas eisoes rhwng yr anfonwr a’r derbyniwr, yn sbam.

Polisi Cwcis 

Darparwn wasanaethau arlein sy’n hawdd i’w defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Gall hyn gynnwys rhoi darnau bychain o wybodaeth ar eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain o’r enw cwcis. Ceir dolen at wybodaeth gyffredinol am reoli cwcis ar ddiwedd y dudalen hon. Ni ellir defnyddio cwcis i’ch adnabod chi’n bersonol.

Telerau ac Amodau Aelodaeth Flynyddol 

Aelodaeth Flynyddol a Chardiau Aelodaeth Aur

Mae’r telerau ac amodau hyn, ynghyd â pholisi preifatrwydd Portmeirion Cyf, yn rheoli’r cynllun aelodaeth flynyddol yn ei gyfanrwydd, a chaiff unrhyw gais am aelodaeth neu gyfranogiad yn y cynllun ei drin fel derbyn y telerau ac amodau hyn. Mae’n bosibl y bydd telerau ac amodau ychwanegol yn berthnasol i elfennau dewisol o’r cynllun fel cystadlaethau a rafflau. Ystyrir fod aelodau sy’n cymryd rhan mewn elfennau dewisol o’r cynllun wedi derbyn y telerau ac amodau ychwanegol.

Caiff Portmeirion Cyf wrthod cais am unrhyw reswm.

Rhaid i aelodau hysbysu Portmeirion Cyf am unrhyw newidiadau i’w manylion personol neu fanylion aelodaeth. Ni ellir dal Portmeirion Cyf yn gyfrifol am golled unrhyw fuddiannau o ganlyniad i golli cerdyn, neu fanylion hen neu anghywir.

Ni ellir trosglwyddo’r cerdyn blynyddol ar unrhyw ffurf, ni chaniateir ei gopïo, a dim ond yr aelod sydd wedi’i enwi a’i gofrestru ar y cerdyn gaiff ei ddefnyddio.

Caiff Portmeirion Cyf wrthod rhoi, tynnu’n ôl neu ganslo cardiau, disgowntiau a thocynnau rhodd, mewn unrhyw ffurf a/neu dynnu aelod oddi ar y cynllun ar unrhyw adeg os bydd cred resymol bod:

 

Mae eich cerdyn yn ddilys ym Mhentref Portmeirion yn unig.

Portmeirion Cyf sy’n dosbarthu’r cardiau ac maent yn parhau i fod yn eiddo iddo. Caiff y cwmni, ar unrhyw adeg, derfynu’r cynllun neu newid amodau gweithredu’r cynllun. Rhaid dychwelyd y cerdyn i Bortmeirion Cyf ar gais, neu ei ddinistrio pan nad yw’n ddilys mwyach.

Yr aelod sy’n gyfrifol am y cerdyn ac unrhyw fanylion diogelwch sy’n berthnasol i’r cyfrif. Ni ellir dal Portmeirion Cyf yn gyfrifol am unrhyw golled o ganlyniad i fethiant yr aelod i sicrhau diogelwch yr eitemau hyn. Ni ellir trosglwyddo, prynu na gwerthu cardiau, cynigion na thocynnau rhodd Portmeirion na’u masnachu mewn unrhyw ffordd.

Mae dyddiad dibennu ar gyfer pob cerdyn, ac ni ellir eu defnyddio na’u hail-gyflwyno ar ôl y dyddiad hwnnw oni nodir hynny o fewn y cynllun. 

Bydd yr eitemau a gynhigir yn dibynnu ar argaeledd.

Cyffredinol

Portmeirion Cyf, Minffordd. Gwynedd. LL48 6ER, sydd yn dyroddi’r cerdyn. 

Mae’r telerau ac amodau hyn yn gywir ym mis Chwefror 2023, a chânt eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, a bydd unrhyw anghydfod yn cael ei benderfynu gan lysoedd Cymru neu Loegr yn unig, yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. 

Ceidw Portmeirion Cyf yr hawl i newid y telerau ac amodau hyn, ar unrhyw adeg, gyda rhybudd rhesymol, am resymau rheoleiddiol, busnes neu bolisi. Ystyrir bod aelodau sy’n parhau i gymryd rhan yn y cynllun ar ôl cael eu hysbysu am newid o’r fath wedi derbyn y telerau ac amodau diwygiedig. 

Ni fydd gan berson nad ydynt yn barti i’r telerau ac amodau hyn unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Parti) 1999 i orfodi unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn, ond ni fydd hyn yn effeithio ar hawl na rhwymedi gan drydydd parti sy’n bodoli neu sydd ar gael ar wahân i’r Ddeddf honno.

Oherwydd yr amser a gymerir i argraffu deunyddiau, mae’n bosibl na fydd y telerau ac amodau yn ein siopau neu ar ffurf copi caled yn cynnwys y newidiadau diweddaraf. Gellir gweld y telerau ac amodau diweddaraf arlein ar www.portmeirion-village.com.

Telerau ac Amodau’r Ymwelwyr Dyddiol 

Telerau ac Amodau Ymwelwyr Dyddiol Portmeirion

1. Mae’r telerau, amodau a pholisïau a gyflwynir isod yn berthnasol i brynu tocynnau ar y wefan hon. Dylech sicrhau eich bod wedi eu darllen a’u deall cyn ichi ymrwymo i’w prynu. Cadwn yr hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg, a hynny’n syth ar ôl eu cyhoeddi ar y wefan. Dewch i ddarllen y dudalen hon o dro i dro. 

2. Wrth brynu tocynnau i ymweld â Phortmeirion, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r amodau hyn.

3. Mae prynu tocynnau Portmeirion arlein yn golygu rhoi eich caniatâd i ni anfon ebostiau atoch o dro i dro gyda chynigion arbennig ac at ddibenion hyrwyddo. Ni wnawn rannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti. 

4. Dim ond gyda thocyn y ceir mynediad i Bortmeirion. Wrth brynu arlein rydych yn gymwys i gael disgownt nad yw ar gael yn y swyddfa docynnau ar y diwrnod. Mae’r disgownt yn amrywio. Bydd y disgownt yn newid o dro i dro, gweler y wefan am wybodaeth.

5. Rhaid i blant 0–13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

6. Mae pob archeb yn derfynol ac maent yn ddilys ar unrhyw ddyddiadau a nodir ar yr archeb. Anfonir e-bost i gadarnhau unwaith bydd y taliadau wedi'u hawdurdodi a'u derbyn gan Bortmeirion. Yr e-bost hwn fydd eich derbynneb a'ch Tocyn mynediad ar y diwrnod. Dewch â hwn gyda chi a'i gyflwyno i’r Tollborth wrth gyrraedd. Fe dderbyniwch eich tocynnau dydd ynghyd â Thaflen a Map Portmeirion gan staff y Tollborth.

7. Sylwer bod Portmeirion ar gau diwrnod Nadolig a Gwyl Sant Steffan.

8. Ni roddir ad-daliadau os byddwch yn canslo neu methu bod yn bresennol.

9. Am wybodaeth bellach, ffoniwch Portmeirion ar 01766 772409.

10. Yn y Telerau Gwerthu hyn, mae “ni” ac “ein” yn golygu Portmeirion. Portmeirion yw enw masnachu Portmeirion Cyf (RHIF COFRESTRU 000217358), cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Portmeirion Cyf, Swyddfa Gyfrifon, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, LL48 6ER 

11. WRTH BRYNU ARLEIN O’R WEFAN HON RYDYCH YN CYTUNO I GYDYMFFURFIO Â’R HOLL DELERAU GWERTHU A NODIR ISOD YNGHYD AG UNRHYW DELERAU AC AMODAU A PHOLISÏAU A NODIR AR RANNAU ERAILL O WEFAN PORTMEIRION (www.portmeirion-village.com) (Y "Wefan").

12. Ni dderbyniwn unrhyw atebolrwydd (hyd eithaf yr hyn a ganiateir gan y gyfraith) am gywirdeb gwybodaeth ar y Wefan, a allai gynnwys anghywirdebau technegol neu wallau argraffyddol. Ni fydd ein hatebolrwydd i chi yn gysylltiedig ag unrhyw archeb yn fwy na chyfanswm y pris a godwyd am y nwyddau dan sylw, a heblaw’r hyn y mae’r gyfraith yn ei nadu, ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled, difrod neu dreuliau anuniongyrchol neu ganlynol (gan gynnwys colli elw, busnes neu ewyllys da) sut bynnag y digwydda hynny’n sgil unrhyw broblem y byddwch yn ein hysbysu amdani o fewn y Telerau Gwerthu hyn. Er hynny, ni fwriedir i unrhyw beth yn y telerau a'r amodau hyn gyfyngu ar unrhyw hawliau a allai fod gennych fel defnyddiwr nac o dan y gyfraith leol berthnasol neu hawliau statudol eraill na ellir eu heithrio, nac i eithrio neu gyfyngu ar ein hatebolrwydd i chi mewn unrhyw fodd am unrhyw farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'n hesgeulustod.

13. Y dull talu a ffafrir yw cerdyn Credyd neu Ddebyd, a chymerir taliadau gan ein darparwr 3ydd parti (Sage Pay Protex); bydd pob taliad yn ymddangos ar eich mantolen fel Portmeirion. Diffiniadau

14. Mae "Amodau" yn golygu’r telerau ac amodau hyn; mae "Gwybodaeth bersonol" yn golygu unrhyw fanylion personol a roddwch trwy’r Wefan; mae “Defnyddiwr(wyr)” yn golygu (a) defnyddiwr(wyr) y Wefan, naill ai ar y cyd neu’n unigol, yn ddibynnol ar y cyd-destun; mae “Ni/ein” yn golygu Portmeirion, mae “Gwefan” yn golygu’r wefan a leolir yma http://www.portmeirion-village.com

15. Cadwn yr hawl i a. Addasu neu ddiddymu’r Wefan (neu unrhyw ran ohoni) dros dro neu’n barhaol, gyda rhybudd neu beidio, ac rydych yn cadarnhau na fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasiad neu ddiddymiad o’r wefan; a/neu cawn newid yr amodau hyn o dro i dro ac os parhewch i ddefnyddio’r wefan (neu ran ohoni), ystyrir eich bod wedi derbyn newid o’r fath. b. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych yn rheolaidd i weld a fu newid i’r Amodau. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw newid i’r Amodau, yna dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan. Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i gynnal y Wefan. c. Gall y Wefan newid o dro i dro. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn unrhyw iawndal os na fedrwch ddefnyddio unrhyw ran o’r Wefan neu o ganlyniad i fethiant, ataliad, neu ddiddymiad y Wefan neu ran ohoni o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

16. Eich Data  a. Rydym yn parchu eich gwybodaeth bersonol ac rydym yn ymrwymo i gydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data perthnasol y Deyrnas Unedig.  b. Dylech fod yn ymwybodol o’r canlynol: os bydd yr heddlu, neu unrhyw awdurdod rheoleiddiol neu lywodraethol sy’n ymchwilio amheuon o weithgareddau anghyfreithlon, yn gofyn i ni roi eich Gwybodaeth Bersonol a/neu wybodaeth am eich gweithgareddau wrth ddefnyddio’r Wefan, neu ein bod yn derbyn gorchymyn llys, fe wnawn hynny; a chadwn yr hawl i ddefnyddio ein disgresiwn rhesymol i ddatgelu manylion eich defnydd o’r Wefan mewn cysylltiad ag unrhyw Achosion Llys, neu achosion arfaethedig, sy’n gysylltiedig â’ch defnydd chi, neu ddefnydd unrhyw un o dan eich rheolaeth, o’r Wefan, boed hynny yn gysylltiedig â’r materion a gyflwynir yn yr Amodau hyn neu fel arall.

17. Eiddo Deallusol a. Mae’r Wefan yn destun Hawlfraint Portmeirion Cyf. Cedwir pob hawl.

18. Cytundeb Cyfan a. Mae’r Amodau hyn (fel y’i diwygir o dro i dro) yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni ynglŷn â’r cynnwys a drafodir ac maent yn disodli unrhyw gytundebau, trefniadau, ymgymeriadau neu gynigion blaenorol, boed y rheiny’n ysgrifenedig neu ar lafar, rhyngoch chi a ni yn gysylltiedig â materion o’r fath. Ni fydd unrhyw eglurhad ar lafar na gwybodaeth ar lafar a roddir gennych chi neu ni yn newid dehongliad yr Amodau hyn. Rydych yn cadarnhau, wrth gytuno i’r Amodau hyn, nad ydych wedi dibynnu ar unrhyw gynrychiolaeth ac eithrio i'r graddau y gwnaethpwyd hynny’n gynrychiolaeth benodol yn yr Amodau hyn ac rydych yn cytuno na fydd gennych rwymedi mewn perthynas ag unrhyw gamliwiad nad yw wedi dod yn un o delerau’r Amodau hyn, heblaw na fydd eich cytundeb o fewn y Cymal hwn yn berthnasol o ran unrhyw gamliwiad twyllodrus boed hynny wedi dod yn un o delerau'r Amodau hyn ai peidio. 

19. Y gyfraith a. Llywodraethir yr Amodau yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr yn unig. 

Telerau ac Amodau Llety 

GWESTY PORTMEIRION A CHASTELL DEUDRAETH
TELERAU AC AMODAU
Mae'r Telerau hyn yn berthnasol i'r holl gontractau a wneir gan Portmeirion Limited sy'n masnachu fel The Hotel Portmeirion, gan gynnwys Castell Deudraeth ("Portmeirion") a'i gleientiaid ("Cleientiaid") ac maent yn berthnasol i bob archeb, archeb a chytundeb ar gyfer llety, bwyta, digwyddiadau, priodasau , swyddogaethau, llogi ystafelloedd a defnyddio cyfleusterau ym Mhortmeirion.
Gwneir pob archeb yn amodol ar dderbyn yr amodau a thelerau hyn y gwahoddir cleientiaid i'w darllen ac i nodi eu cyfrifoldebau, trefniadau ar gyfer taliadau, telerau canslo a chyfyngiadau ar atebolrwydd Portmeirion.
TELERAU CYFLENWAD
1. DEHONGLIAD
1.1 Yn yr Amodau hyn:
"Cyrraedd"
yw'r dyddiad y mae'r Cyfleusterau i gael eu darparu neu y bydd Portmeirion yn dechrau eu darparu;
"Cleient"
yw'r person y mae Portmeirion wedi cytuno i ddarparu Gwasanaethau yn unol â'r Telerau hyn;
"Cytundeb"
yw'r cytundeb ar gyfer darparu'r Gwasanaethau gan gynnwys y Telerau hyn fel sy'n briodol;
"Gwasanaeth"
yw darparu llety, llogi ystafell ddigwyddiadau a / neu gyflenwi bwyd a diodydd a Gwasanaethau eraill gan Portmeirion ar gyfer y Cleient a ddisgrifir gan Portmeirion ar ei wefan a neu bamffledi;
"Taliadau Safonol"
yw'r taliadau a ddangosir mewn unrhyw dariff, gwefan o dan reolaeth Portmeirion neu lenyddiaeth gyhoeddedig arall a grëir a reolir neu a gyhoeddir gan Portmeirion ac sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau sydd mewn grym o bryd i'w gilydd;
"Telerau"
yw’r telerau a’r amodau hyn.
1.2 Mae'r penawdau yn y Telerau hyn er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn effeithio ar eu dehongliad.
2. ARCHEBION DROS DRO A CHADARNHAU ARCHEBION
2.1 Os yw Portmeirion yn cadarnhau'r archeb, mae'r Contract hwn yn amodol ar i'r Cleient gyflenwi manylion cerdyn credyd a / blaendal neu ragdaliad a'r awdurdod i daliadau gael eu didynnu (gan gynnwys taliadau canslo) ar y telerau talu cymwys.
2.2 Os na fydd manylion cardiau credyd ac awdurdod talu yn cael eu rhoi i Portmeirion gan y Cleient neu'n annilys yna yn ddarostyngedig i unrhyw rwymedigaeth sy'n ddyledus oherwydd Portmeirion gan y Cleient, bydd y Contract yn peidio â bod yn effeithiol. Bydd y Gwasanaethau sy'n destun yr archeb dros dro yn cael eu rhyddhau ac yn cael eu hailwerthu heb unrhyw hysbysiad pellach i'r Cleient.
2.3 Bydd archebion heb eu cadarnhau yn cael eu rhyddhau 24 awr o amser yr ymchwiliad heb gyfeirio ymhellach.
2.4 Rhaid cadarnhau archebion bwthyn hunanarlwyo nad ydynt ar delerau rhagdalu llawn gyda thaliad na ellir ei ad-dalu o 20% o flaendal cyn pen 7 diwrnod ar ôl archebu. Mae'r balans sy'n ddyledus yn daladwy 8 wythnos cyn cyrraedd ac ni ellir ei ad-dalu rhag ofn ei ganslo.
3. CYFLENWAD Y GWASANAETHAU
3.1 Bydd Portmeirion yn darparu'r Gwasanaethau i'r Cleient sy'n ddarostyngedig i'r Contract.
3.2 Bydd y Cleient ar ei draul ei hun yn cyflenwi Portmeirion gyda'r holl ddata angenrheidiol neu wybodaeth arall sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau o fewn digon o amser i alluogi Portmeirion i ddarparu'r Gwasanaethau yn unol â'r Contract. Gall Portmeirion ar unrhyw adeg heb hysbysu'r Cleient wneud unrhyw newidiadau i'r Gwasanaethau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio ag unrhyw ofynion diogelwch neu ofynion statudol eraill sy'n berthnasol, neu nad ydynt yn effeithio'n sylweddol ar natur nac ansawdd y Gwasanaethau.
2
4. TALIADAU
4.1 Bydd Portmeirion yn manylu'n ysgrifenedig ar y taliadau sy'n daladwy gan y Cleient. Gall taliadau a nodir o wefannau Rhyngrwyd neu unrhyw wefan trydydd parti fod yn destun newid heb rybudd ymlaen llaw. Os na phennir unrhyw daliadau neu os darperir Gwasanaethau ychwanegol ac amrywiol i'r Cleient, bydd y Cleient yn talu'r Taliadau Safonol ar y gyfradd gyffredinol ar y diwrnod y darperir y Gwasanaethau ac unrhyw symiau ychwanegol y cytunwyd arnynt rhwng Portmeirion a'r Cleient am ddarparu y Gwasanaethau.
4.2 Gall Portmeirion amrywio'r Taliadau Safonol o bryd i'w gilydd.
4.3 Mae'r taliadau a ddyfynnir i'r Cleient am ddarparu Gwasanaethau yn cynnwys TAW.
5. BLAENDALIADAU
5.1 Ni ellir ad-dalu blaendaliadau (ac eithrio dan amodau cymal 10 isod).
6. TALU
6.1 Os bydd unrhyw wasanaethau o dan y contract yn amrywiol cyn cyrraedd, yna bydd y taliad a wneir yn adlewyrchu'r manylion diweddaraf a gynhwysir ym manylion ysgrifenedig Portmeirion.
6.2 Bydd y Cleient yn talu unrhyw daliadau ychwanegol sy'n ddyledus i Portmeirion gan y Cleient am y Gwasanaethau wrth gyflwyno anfoneb. Os bydd y Cleient am ba reswm bynnag yn gadael yr adeilad heb dalu'r anfoneb, bydd Portmeirion yn codi'r swm dyledus ar gerdyn credyd y Cleient y rhoddwyd awdurdod talu amdano.
6.3 Cyfradd Prynu Ymlaen Llaw: Ar gyfer archebion ystafell a wneir gan ddefnyddio unrhyw gyfradd prynu ymlaen llaw, cymerir taliad llawn ar adeg archebu. Ni ellir ad-dalu'r taliad hwn os bydd unrhyw newid neu ganslo.
6.4 Rhaid i'r Cleient sicrhau ei fod yn gallu cwrdd â'r telerau talu y cytunwyd arnynt pan ddaw'r telerau hyn yn ddyledus. Rhaid i'r Cleient roi cerdyn debyd neu gredyd dilys i Portmeirion wrth gofrestru er mwyn rhag-awdurdodi talu'r telerau y cytunwyd arnynt pan fyddant yn ddyledus ac unrhyw daliadau ychwanegol a allai gronni.
6.5 Mae'r gwasanaeth cyn-awdurdodi yn weithdrefn safonol yn y diwydiant gwestai ac mae'n caniatáu i'r gwesty gadw swm sy'n cyfateb i gyfanswm amcangyfrifedig bil y gwesteion yn erbyn balans y cyfrif cerdyn sydd ar gael tra bod y gwestai yn aros yn y gwesty. Er bod y cronfeydd wedi'u hawdurdodi ymlaen llaw ac nad yw'r trafodiad wedi'i brosesu eto, bydd hyn yn clustnodi cronfeydd ac yn lleihau'r swm y mae deiliaid cardiau ar gael i'w wario ar eu cerdyn.
6.6 Mae'r cyn-awdurdodi yn ddaliad dros dro o swm penodol o'r balans sydd ar gael ar gerdyn credyd neu ddebyd. Nid yw'r cyn-awdurdodiad yn arwystl ac ni ddebydwyd unrhyw arian o gyfrif y cleient, ond gall datganiad banc y cleient ddangos y rhag-awdurdodiad fel trafodiad sydd ar ddod. Pan fydd y cleient yn rhoi cerdyn credyd / debyd i Portmeirion, mae'r cyn-awdurdodiad yn gwarantu Portmeirion bod yr arian ar gael i dalu am arhosiad y cleient.
6.7 Bydd Portmeirion yn rhag-awdurdodi cerdyn y cleient i swm a fydd yn talu cyfradd yr ystafell ar gyfer yr arhosiad. Mae hyn yn gwarantu'r arian i setlo'r cyfrif ystafell ac yn caniatáu prynu ar gredyd yn ystod yr ymweliad yn y bariau, bwytai ac ar gyfer gwasanaeth ystafell.
6.8 Ar ôl i'r cleient edrych ar dâl ystafell y cleient a chodir unrhyw bethau ychwanegol ar gerdyn y cleient. Mae derbyn yr amodau a thelerau hyn yn cynnwys derbyn y gellir codi taliadau ychwanegol ar gerdyn y cleient ar ôl gadael os oes angen yn unol â phwyntiau 12.1 i 12.3 isod.
6.9. Rydym yn cadw'r hawl i godi llog ar daliadau sy'n fwy na 30 diwrnod ar ôl cyflwyno'r anfoneb. Codir taliadau hwyr neu hwyr ar gyfradd o 5% yn uwch na chyfradd sylfaenol y llywodraeth a gronnir yn ddyddiol.
3
7. TALIADAU CANSLO A DIM SIOE
7.1 Mae'r Cleient yn cytuno i dalu taliadau i Portmeirion pe bai'r Gwasanaethau'n cael eu canslo neu os bydd y Cleient a / neu eu gwesteion yn methu â chymryd y Gwasanaethau ar y pryd ac ar y diwrnod a bennir yn y Contract.
7.2 Bydd Portmeirion yn darparu rhif canslo i Gleient pe bai'r Cleient yn canslo a rhaid defnyddio'r rhif hwnnw wrth ddelio â Portmeirion yn y dyfodol.
7.3 Rhaid i'r Cleient ganslo archeb wedi'i gwarantu yn ysgrifenedig neu drwy e-bost, erbyn 15:00 (GMT) fan bellaf 48 awr cyn y dyddiad cyrraedd, a thrwy hynny rhoddir rhif canslo. Codir ffi canslo cyfradd gwely a brecwast safonol un noson ar gerdyn credyd y Cleient os na dderbynnir hyn.
8. AMRYWIO MEWN GWASANAETHAU ANGEN
8.1 Rhaid i'r Cleient a Portmeirion gytuno'n ysgrifenedig ar unrhyw amrywiad o ran niferoedd, llety a gofynion bwyd a diod a bennir ar gyfer y Gwasanaethau neu newidiadau neu ychwanegiadau eraill.
9. RHWYMEDIGAETH PORTMEIRION
9.1 Pan fydd Portmeirion yn cyflenwi'r Gwasanaethau sy'n cynnwys llety, bwyd a diod ac unrhyw wasanaethau a gyflenwir gan drydydd parti, nid yw Portmeirion yn rhoi unrhyw warant na gwarant o ran eu hansawdd, addasrwydd i'r pwrpas, tymheredd, rhwyddineb mynediad, prawf cadarn, ond rhaid iddo , lle bo hynny'n bosibl, aseinio i'r Cleient fudd unrhyw warant neu indemniad dilys a all fod yn berthnasol.
9.2 Ni fydd Portmeirion yn atebol i'r Cleient am unrhyw golled, difrod, costau, treuliau neu hawliadau eraill am iawndal sy'n deillio o unrhyw gyfarwyddiadau a ddarperir gan y Cleient sy'n anghyflawn, yn anghywir, yn anghywir, yn annarllenadwy, neu'n deillio o'u cyrraedd yn hwyr neu nad ydynt yn rhai nad ydynt yn cyrraedd. cyrraedd, neu unrhyw fai arall ar y Cleient.
9.3 Ac eithrio marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod Portmeirion, neu fel y darperir yn benodol yn y Telerau hyn, ni fydd Portmeirion yn atebol i'r Cleient oherwydd unrhyw gynrychiolaeth (oni bai ei fod yn dwyllodrus), neu unrhyw warant, amod neu derm arall ymhlyg, neu unrhyw ddyletswydd yn ôl cyfraith gwlad, neu o dan delerau penodol y Contract, am unrhyw golled elw neu unrhyw golled, difrod, costau, treuliau neu hawliadau anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol (p'un a achosir hynny gan esgeulustod Portmeirion, ei weision neu asiantau neu fel arall) sy'n codi o ddarpariaeth y Gwasanaethau neu mewn cysylltiad â hi (gan gynnwys unrhyw oedi wrth ddarparu neu fethu â darparu'r Gwasanaethau) neu eu defnydd gan y Cleient, ac atebolrwydd cyfan Portmeirion o dan neu mewn cysylltiad â'r Contract. ni fydd yn fwy na swm taliadau Portmeirion am ddarparu'r Gwasanaethau, ac eithrio fel y darperir yn benodol yn y Telerau hyn.
9.4 Mae Deddf Perchnogion Gwestai 1956 yn cyfyngu atebolrwydd Portmeirion Ltd am golli neu ddifrodi eiddo gwesteion i £ 50.00 yr erthygl gydag uchafswm o £ 100.00 ar gyfer unrhyw un gwestai, oni bai bod yr eiddo dan sylw wedi'i adneuo gyda'r swyddfa Dderbyn. ar gyfer cadw'n ddiogel. Bydd eiddo coll yn cael ei ddal am 3 mis ac oni chaiff ei hawlio o fewn yr amser hwn bydd yn cael ei roi i elusen neu ei waredu gan y gwesty.
9.5 Nid yw Portmeirion yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod i gerbyd neu gerbydau'r Cleient wrth iddo barcio neu symud ar y safle neu oddi mewn iddo. Mae parcio ar gael ar y safle ac mae'n ganmoliaethus. Fodd bynnag, mae pob cerbyd yn cael ei adael ar risg y cleient ei hun, nid yw Portmeirion yn derbyn cyfrifoldeb am golled neu ddifrod. Pe bai problem yn codi gyda cherbyd ym maes parcio'r gwesty, nid yw Portmeirion yn derbyn unrhyw atebolrwydd. Os gadewir cerbyd ym maes parcio’r gwesty heb y caniatâd, mae Portmeirion yn cadw’r hawl i symud y cerbyd ar draul y perchnogion.
9.6 Mae Portmeirion yn cadw’r hawl i amrywio, uwchraddio, newid neu ddiwygio’r math penodol o ystafell a ddyrannwyd ar yr adeg y cadarnhawyd yr archeb ‘Cleientiaid’. Os yw'r newid hwn yn golygu uwchraddio math ystafell, ni fydd unrhyw daliadau ychwanegol yn berthnasol o dan yr amgylchiadau hyn. Yn achos dyrannu llety tariff is, codir y tariff isaf.
9.7 Ac eithrio cŵn cymorth, ni chaniateir anifeiliaid anwes yn y gwesty.
10. TERFYNU
4
10.1 Gall Portmeirion (heb gyfyngu ar unrhyw rwymedi arall) derfynu'r Contract ar unrhyw adeg trwy roi rhybudd ysgrifenedig i'r Cleient os yw'r Cleient yn torri'r Telerau hyn.
10.2 Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb os yw'r gwesty neu unrhyw ran ohono ar gau oherwydd ei atgyweirio neu ei adnewyddu oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth.
10.3 Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb o fewn 24 awr os canfyddir bod ei system rheoli eiddo neu system archebu ar-lein wedi gor-archebu oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth
10.4 Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb os bydd y cleient yn mynd yn fethdalwr neu'n mynd i ddatodiad neu dderbynnydd neu os gallai ragfarnu'r enw da, neu achosi niwed i Portmeirion.
10.6 Mae'r gwesty'n cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb am unrhyw reswm ar yr amod bod y gwestai yn cael ei hysbysu cyn pen 24 awr ar ôl i'r archeb honno gael ei gwneud.
10.5 Yn unrhyw un o'r amgylchiadau hyn, bydd Portmeirion yn ad-dalu unrhyw daliadau ymlaen llaw, ond ni fydd ganddo atebolrwydd pellach i'r cleient.
10.6 Digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth Portmeirion. Efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo eich archeb os bydd digwyddiad y tu hwnt i'n rheolaeth (gan gynnwys rheoliadau Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU yn ei gwneud yn ofynnol i ni gau am ba reswm bynnag, gweithredu diwydiannol, ffrwydrad, achos o glefyd, materion iechyd a diogelwch, tân, llifogydd a methiant mae pŵer a / neu gyflenwadau dŵr neu wacáu mewn argyfwng) yn golygu na allwn sicrhau bod eich llety ar gael i chi. Yn yr achos hwn byddwn yn ad-dalu unrhyw flaendal neu ragdaliad a wnaed os nad yw dyddiad arall yn dderbyniol. Os na wnaed taliad ymlaen llaw ni fydd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw daliad i Portmeirion a bydd yr archeb yn cael ei chanslo.
Ac eithrio fel y nodir uchod, ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw fethiant i gyflawni, neu oedi wrth gyflawni, unrhyw un o'n rhwymedigaethau a achosir gan ddigwyddiad y tu hwnt i'n rheolaeth. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.
11. CYFRIFOLDEBAU CLEIENT
11.1 Yr amseroedd cyrraedd a gadael ar gyfer llety â gwasanaeth ym Mhortmeirion yw 3:00 p.m. ac 11.00 a.m. yn y drefn honno. Yr amseroedd cyrraedd a gadael ar gyfer llety hunanarlwyo ym Mhortmeirion yw 3:00 p.m. a 10.00 a.m. yn y drefn honno.
11.2. Os na fydd y Cleient neu eu gwesteion yn gwirio ar yr amser a'r dyddiad gwirio dan gontract heb gytundeb gwirio hwyr a drefnwyd ymlaen llaw, mae Portmeirion yn cadw'r hawl i bacio, symud, trosglwyddo, storio neu anfon unrhyw eiddo neu'r cyfan ohono. y llety os yw'r llety wedi'i werthu ymlaen llaw, ei osod, ei rentu neu ei ddyrannu. Os nad yw’r llety wedi’i werthu ymlaen llaw, codir tâl ar y Cleient am un llety nos ychwanegol gan ddefnyddio’r dull talu a awdurdodwyd ymlaen llaw.
11.3 Mae'r Cleient yn gyfrifol am ymddygiad ei westeion ym Mhortmeirion ac yn arbennig am ymddygiad trefnus gwesteion sy'n mynychu unrhyw ddigwyddiad neu'n aros ym Mhortmeirion. Rhaid i'r Cleient sicrhau nad oes unrhyw sŵn na niwsans yn cael ei achosi i westeion a chleientiaid eraill. Rhaid i'r Cleient gydymffurfio ag unrhyw gais rhesymol gan Portmeirion ac ag unrhyw un o'i bolisïau a all fod yn berthnasol i'r Gwasanaethau o bryd i'w gilydd.
11.4 Mae pwll nofio Portmeirion yn cael ei ddefnyddio ar risg cleientiaid eu hunain. Ni chaniateir diodydd alcoholig yn ardal y pwll. Ni chaniateir mynediad ar ôl iddi nosi. Ni chaniateir plant yn y pwll oni bai eu bod yn cael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol. Mae mynediad ar gael trwy giât wedi'i chloi â chyfuniad. Mae'r cod mynediad ar gael i westeion preswyl yn unig.
11.5 Ni hepgorir atebolrwydd ‘gwesteion’ am eu cyfrif ac mae gwesteion yn cytuno i gael eu dal yn atebol yn bersonol os bydd unrhyw berson, grŵp, cwmni neu gymdeithas a nodwyd yn methu â thalu’r cyfan neu ran o unrhyw daliadau a godir.
11.6 Mae derbyn yr amodau a thelerau hyn yn cynnwys derbyn, os torrir polisi dim ysmygu Portmeirion o fewn ystafell wely, codir tâl glanhau dwfn o £ 100.00 ar y cerdyn talu a awdurdodwyd ymlaen llaw.
5
11.7 Mae'n bolisi Portmeirion bod gan bob un o'n cleientiaid yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch ac fel gwesteiwr cyfrifol mae Portmeirion yn credu bod dyletswydd ar Portmeirion i'n cleientiaid i'w hamddiffyn rhag ymddygiad amhriodol. Pe bai'r Rheolwr ar Ddyletswydd yn barnu bod unrhyw gamau gan gleient yn amhriodol, neu os tynnir unrhyw ymddygiad amhriodol i sylw'r Rheolwr ar Ddyletswydd, mae'r gwesty'n cadw'r hawl i weithredu yn erbyn y cleient gan gynnwys gofyn i'r cleient adael yr adeilad.
11.8 Mae'n bolisi Portmeirion bod gan ein holl staff yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch ac mae gan Portmeirion ddyletswydd 'i'r graddau y mae'n rhesymol ymarferol' i amddiffyn iechyd, diogelwch a lles aelodau staff o dan Iechyd 1974 a Deddf Diogelwch yn y Gwaith ac ati. Ni fydd Portmeirion yn goddef unrhyw ymddygiad ymosodol na chamdriniaeth a gyfeirir at staff. Mae ymddygiad ymosodol neu ymosodol yn cynnwys iaith (boed ar lafar neu'n ysgrifenedig) a all gynnwys bygythiadau, cam-drin geiriol personol, sylwadau difrïol ac anghwrteisi, datganiadau llidiol a sylwadau o natur hiliol neu wahaniaethol. Gofynnir i gleientiaid sy'n parhau i ymddwyn yn ymosodol neu'n ymosodol adael yr adeilad.

12. DIFRODI NEU SYMUD EIDDO

12.1 Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i godi cost cywiro difrod ar y cleient, a achosir gan weithred ddamweiniol, fwriadol, esgeulus neu ddi-hid y cleient i eiddo neu strwythur Portmeirion. Pe bai'r difrod hwn yn dod i'r amlwg ar ôl i'r cleient adael, mae Portmeirion yn cadw'r hawl i godi'r swm sy'n ddyledus i gerdyn credyd / debyd y cleient. Bydd Portmeirion yn gwneud pob ymdrech i gadw unrhyw gostau y byddai'r cleient yn eu hwynebu i'r lleiafswm.

12.2 Mae derbyn yr amodau a thelerau hyn yn cynnwys i westeion llety hunanarlwyo Portmeirion dderbyn cyfrifoldeb am gadw'r llety hunanarlwyo a'r holl ddodrefn, offer, gosodiadau a ffitiadau yn y llety yn yr un cyflwr ag yr oeddynt ar ddechrau'r arhosiad a sicrhau bod y llety, ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, yn cael ei adael yn yr un cyflwr glendid ag yr oedd ar y dechrau. Gall Portmeirion Cyf godi tâl rhesymol ychwanegol am lanhau dwys ar ôl eich arhosiad os oes angen hynny i gael y llety yn ôl i'w gyflwr gwreiddiol o lendid a thaclusrwydd.

12.3 Mae derbyn yr amodau a thelerau hyn yn cynnwys derbyn hawl Portmeirion i godi cost ailosod unrhyw eitemau a ddifrodwyd neu a symudwyd o'r adeilad heb ganiatâd yn ystod ymweliad y cleient. Unrhyw eitemau a hysbysebir ar werth yn yr ystafell e.e. Bydd gwin, ystafelloedd ymolchi, llyfrau a gymerir gan y cleient ond na chawsant eu datgan wrth y til yn cael eu codi ar y cerdyn talu a awdurdodwyd ymlaen llaw ac anfonir derbynneb i'r cyfeiriad cofrestredig.

12.4 Mae derbyn yr amodau a thelerau hyn yn cynnwys derbyn, os torrir polisi dim ysmygu Portmeirion o fewn ystafell wely, codir tâl glanhau dwfn o £ 100.00 ar y cerdyn talu a awdurdodwyd ymlaen llaw.

 

13. ARCHEBION PRIODASAU
13.1 Mae pob archeb ystafell parti priodas ar delerau rhagdalu. Dim ond am 14 diwrnod y gellir cadw archebion dros dro heb eu cadarnhau. Mae angen cadarnhad ysgrifenedig a blaendal na ellir ei ad-dalu o £ 1000 i gadarnhau'r holl archebion priodas. Mae'r archeb yn amodol ar i 50% o'r elfen a archebwyd ymlaen llaw gael ei thalu 90 diwrnod ymlaen llaw a thaliad llawn o'r elfen a archebwyd ymlaen llaw 30 diwrnod cyn y digwyddiad.
13.2 Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i ganslo archebion priodas os na thelir 50% o gost y pecyn a archebwyd ymlaen llaw 90 diwrnod ymlaen llaw neu os na thelir 100% o gost y pecyn a archebwyd ymlaen llaw 30 diwrnod ymlaen llaw.
13.3 Mae taliadau canslo priodas yn berthnasol fel a ganlyn. Canslo gyda 6 mis neu fwy o rybudd, fforffedir 100% o'r blaendal a dalwyd. Codir tâl am ganslo gyda rhybudd 6 - 5 mis, y blaendal a 30% o falans cost y pecyn a archebwyd ymlaen llaw. Codir canslo gyda rhybudd 5 - 3 mis, y blaendal a 50% o falans cost y pecyn a archebwyd ymlaen llaw. Codir canslo gyda rhybudd 3 - 2 fis, y blaendal a75% o falans cost y pecyn a archebwyd ymlaen llaw. Canslir canslo cyn pen 60 diwrnod neu lai, y blaendal a 100% o falans cost y pecyn a archebwyd ymlaen llaw. Mae'r gost pecyn a archebwyd ymlaen llaw yn seiliedig ar y cynllun a ddewiswyd, niferoedd gwesteion a llety wedi'i gadw.
14. CYFFREDINOL
14.1 Mae'r Contract yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y partïon, yn disodli unrhyw gytundeb neu ddealltwriaeth flaenorol ac ni chaniateir ei amrywio ac eithrio yn ysgrifenedig rhwng y partïon. Mae'r holl dermau eraill, wedi'u mynegi neu eu awgrymu gan statud neu fel arall, wedi'u heithrio i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.
14.2 Ni fydd unrhyw fethiant nac oedi gan y naill barti na'r llall wrth arfer unrhyw un o'i hawliau o dan y Contract yn cael ei ystyried yn ildiad o'r hawl honno, ac ni fydd y naill barti na'r llall yn ildio unrhyw dorri'r Contract gan y llall yn cael ei ystyried yn ildiad gan y llall. unrhyw doriad dilynol o'r un ddarpariaeth neu unrhyw ddarpariaeth arall.

Telerau ac Amodau Priodasau 

Mae pob archeb priodas ar delerau talu ymlaen llaw. Ni ellir cadw archebion dros dro, heb eu cadarnhau am fwy nag 14 diwrnod. Mae angen cadarnhad ysgrifenedig a blaendal o £1000 nas ad-delir er mwyn cadarnhau pob archeb. Mae’r archeb yn ddibynnol ar i 50% o gost y cynllun a archebwyd gael ei dalu 90 diwrnod ymlaen llaw a bod y taliad llawn o’r cynllun a archebwyd wedi ei wneud 30 diwrnod cyn yr achlysur. 

Ceidw Portmeirion yr hawl i ddiddymu archeb priodas os nad yw 50% o gost y pecyn a archebwyd wedi ei dalu 90 diwrnod ymlaen llaw neu os nad yw 100% o gost y pecyn a archebwyd wedi ei dalu 30 diwrnod ymlaen llaw.  

Mae costau diddymu archeb priodas fel a ganlyn. Diddymu hyd at 6 mis ymlaen llaw, colli 100% o’r blaendal.  Diddymu 6 - 5 mis ymlaen llaw, 30% o gost y cynllun yn ddyledus.  Diddymu 5 - 3 mis ymlaen llaw, 50% o gost y cynllun yn ddyledus. Diddymu 3 - 2 mis ymlaen llaw, 75% o gost y cynllun yn ddyledus. Diddymu 60 diwrnod neu lai ymlaen llaw, 100% o gost y cynllun yn ddyledus. Seilir cost y cynllun ar y cynllun a ddewiswyd, nifer y gwesteion a’r llety a gadwyd. 

Mae dyfynbrisiau yn cynnwys TAW

Telerau ac Amodau Tocynnau Rhodd 

Mae defnyddio tocynnau rhodd yn disgyn o fewn y telerau ac amodau canlynol:

Polisi Amgylcheddol 

Mae Portmeirion wedi ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau moesol a chymdeithasol i helpu i gynnal yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygu busnes sy'n gyfrifol yn amgylcheddol.

Fel rhan o nodau ac amcanion y cwmni, rydym yn gorfodi cynnal a chadw adeiladau Portmeirion a'i amgylchedd.

Rydym yn ymroddedig i weithredu mesurau rhagweithiol i leihau unrhyw effeithiau niweidiol o ganlyniad i'n busnes.

Wrth gyflawni ein hymrwymiad:

 

Cymerwch pob cyfle rhesymol ac ymarferol i:

 

Byddwn yn parhau i gymryd cyfleoedd i gyflwyno technolegau 'gwyrdd' priodol sy'n cynnig buddion i'n busnes ac i'n cymuned

Enghreifftiau o'n hymdrechion beunyddiol:

 

Ailgylchu:

 

Prynu cynnyrch:

 

Lleihau:

 

Cynnal yr Amgylchedd trwy:

 

Lleihau ein hôl Troed Carbon trwy:

 

Arbed Ynni trwy:

 

Polisi Cŵn 

Sylwer na chaniateir cŵn ar y safle (ac eithrio cŵn cymorth).

Caniateir cŵn cymorth cofrestredig ar y safle. Gofynnwn i berchnogion ddangos prawf eu bod wedi cofrestru gyda sefydliad achrededig sy'n bodloni'r safonau a nodir gan Assistance Dogs International a'r Ffederasiwn Cŵn Tywys Rhyngwladol.

Sylwch fod y polisi dim cŵn yn cynnwys Stad Portmeirion i gyd gan gynnwys y dreif a Chastell Deudraeth.

Polisi Canslo Sba Mor-forwyn 

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.

Plannu er cof 

Plannu Coeden Er Cof

Yn dilyn storm a gwyntoedd cryfion yn 2011, fe gollwyd dros 150 o goed hynafol ym mhentref Portmeirion a’r ardal a adnabyddir fel Y Gwyllt. Roedd rhai o’r coed yma yn rhan o dirlun hanesyddol Portmeirion ers canrifoedd. Yn dilyn nifer o geisiadau ac ymholiadau gan y cyhoedd i osod meinciau neu blaciau ym Mhortmeirion er cof am deulu a ffrindiau agos, penderfynodd Portmeirion Cyf fabwysiadu polisi newydd o “Blannu Coeden” er mwyn cyfoethogi’r casgliad o goed sydd eisioes yma, gwella’r amgylchedd ac er cof am deulu a ffrindiau. Mae modd i chi brynnu coeden eich hun neu archebu coeden drwy’r adran arddwriaethol Portmeirion Cyf, yn ystod y misoedd Tachwedd i Mawrth  a’i phlannu ym Mhortmeirion, mewn lleoliad wedi ei gytuno o flaen llaw gyda’r prif arddwr. 

Cysylltwch hefo ni am fwy o wybodaeth ar gofalcwsmer@portmeirion.cymru

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more