AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

PROFI'R HUD

Mae pentref Portmeirion ar agor yn ddyddiol o 9.30yb tan 5.30yh. Mae'r Siopau a'r Caffis yn cau am 5.30yh.

Ceir ym mhentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o dai hanesyddol, cromenau a thyrau, sba, siopau difyr, bwytai arobryn, caffis al fresco, parlwr hufen iâ Eidalaidd, gerddi egsotig a thraethau eang.

Prynu Tocyn Dydd      Tocynnau Blwyddyn
PROFI'R HUD

YMWELD

Yn ogystal â'i bensaernïol a’i leoliad a’i erddi is-drofannol, mae gan bentref Portmeirion ddau westai, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria Eidalaidd.

MOETHUS A THRAWIADAOL

AROS

Adeilad Fictorianaidd Graddfa II yw Gwesty Portmeirion a addaswyd gan Clough Williams-Ellis i'w agor yn 1925 ac a adferwyd ym 1988. Castell ffug Fictoraidd yw Castell Deudraeth a drawsnewidwyd yn westy cyfoes yn 2001. Ym mhentref Portmeiron ceir 32 o ystafelloedd a switiau moethus, pob un gyda golygfeydd o'r pentref neu'r traeth. Am arhosiad o dair noson neu fwy gallwch logi un o'n 13 o fythynnod hunan-arlwy addas ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr neu fach.

COGINIO AROBRYN

BWYTA

Cewch fwyd o safon ym mwyty 'art deco' arobryn Gwobr Portmeirion gyda seigiau clasurol wedi eu seilio ar gynnyrch lleol. Mae Castell Deudraeth yn fwyty anffurfiol gyda bwyty cyfoes a'r fwydlen eto'n seiliedig ar gynnyrch lleol. Ar gyfer cinio awyr agored neu fyrbryd, mae gan Portmeirion amryw o gaffis a siopau coffi ar y safle gyda dewisiadau o bitsa cartref i hufen iâ yn yr arddull Eidalaidd.

Rhamant a Hud

Priodasau

Lleoliad unigryw ar gyfer priodas. Mae ein trefnwyr priodas profiadol yma i'ch cynorthwyo i greu'r diwrnod perffaith ar eich cyfer gan sicrhau y bydd bob manylyn yn ei le.

YMBURO AC YMLACIO

SBA

Mae Sba Môr-forwyn Portmeirion yn hafan o dawelwch uwchlaw'r Traeth Bach. Bydd ein therapyddion yn arddel cynnyrch pur ac yn cynnig ystod eang o driniaethau.

DATHLU MEWN STEIL

DATHLU

Dathlwch eich achlysur bach neu fawr ym mhentref Portmeirion boed yn ben-blwydd, pen-blwydd priodas, bedydd neu unrhyw achlysur arall.

CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CORFFORAETHOL

Portmeirion yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich cyfarfod gwaith nesaf. Rydym yn croesawu Ciniawau Gala, cyfarfodydd ac arddangosfeydd. Mae yma sawl ystafell gynadleddau addas ar gyfer eich anghenion.

Cynigion ac Achlysuron

Cynnig 2 Noson Hunan Arlwyo

Cynnig 2 Noson Hunan Arlwyo

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2019 mewn steil!

Curo Felan Ionawr

Dyma’n cynnig poblogaidd yn ei ôl ar gyfer 2019

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

NEWYDDION DIWEDDARAF

Diwrnod Agored Priodasau

03/11/2018

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn, 17eg Dachwedd ar gyfer ein Diwrnod Agored Priodas, yn caniatáu chi i brofi'r gwir hud y mae Portmeirion yn ei gynnig. Bydd ein Diwrnod Agored Priodas yn rhoi cyfle i gyplau ddarganfod ein cyfleusterau priodas unigryw, cwrdd â chyflenwyr lleol a dod i adnabod ein cynllunwyr priodas ddibynadwy sydd bob amser yn barod i fynd un cam ymhellach i wneud eich diwrnod mor arbennig â phosib. Nid yn unig y byddwch chi'n gadael y Diwrnod Agored Priodas yn gwenu a llawn ysbrydoliaeth a chariad, byddwch hefyd yn gadael yn teimlo’n adfywiog ar ôl gwydraid am ddim o fizz a bag arbennig o fan gofroddion. Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cipolwg i chi ar sut y gallwn ni ym Mhortmeirion helpu i wneud eich diwrnod mor berffaith ac hudol a gallwn - gyda'ch anghenion a'ch dymuniadau bob amser wrth galon ein gwaith.

DARLLEN RHAGOR

Instagram

FOLLOW @visit_portmeirion
Gweld Rhagor