AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

PROFI'R HUD

Mae pentref Portmeirion ar agor yn ddyddiol o 9.30yb tan 7.30yh. Mae'r Siopau a'r Caffis yn cau am 5.30yh.

Ceir ym mhentref Portmeirion ddau westy, clwstwr o dai hanesyddol, cromenau a thyrau, sba, siopau difyr, bwytai arobryn, caffis al fresco, parlwr hufen iâ Eidalaidd, gerddi egsotig a thraethau eang.

Prynu Tocyn Dydd      Tocynnau Blwyddyn
PROFI'R HUD

YMWELD

Yn ogystal â'i bensaernïol a’i leoliad a’i erddi is-drofannol, mae gan bentref Portmeirion ddau westai, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria Eidalaidd.

MOETHUS A THRAWIADAOL

AROS

Adeilad Fictorianaidd Graddfa II yw Gwesty Portmeirion a addaswyd gan Clough Williams-Ellis i'w agor yn 1925 ac a adferwyd ym 1988. Castell ffug Fictoraidd yw Castell Deudraeth a drawsnewidwyd yn westy cyfoes yn 2001. Ym mhentref Portmeiron ceir 32 o ystafelloedd a switiau moethus, pob un gyda golygfeydd o'r pentref neu'r traeth. Am arhosiad o dair noson neu fwy gallwch logi un o'n 13 o fythynnod hunan-arlwy addas ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr neu fach.

COGINIO AROBRYN

BWYTA

Cewch fwyd o safon ym mwyty 'art deco' arobryn Gwobr Portmeirion gyda seigiau clasurol wedi eu seilio ar gynnyrch lleol. Mae Castell Deudraeth yn fwyty anffurfiol gyda bwyty cyfoes a'r fwydlen eto'n seiliedig ar gynnyrch lleol. Ar gyfer cinio awyr agored neu fyrbryd, mae gan Portmeirion amryw o gaffis a siopau coffi ar y safle gyda dewisiadau o bitsa cartref i hufen iâ yn yr arddull Eidalaidd.

Rhamant a Hud

Priodasau

Lleoliad unigryw ar gyfer priodas. Mae ein trefnwyr priodas profiadol yma i'ch cynorthwyo i greu'r diwrnod perffaith ar eich cyfer gan sicrhau y bydd bob manylyn yn ei le.

YMBURO AC YMLACIO

SBA

Mae Sba Môr-forwyn Portmeirion yn hafan o dawelwch uwchlaw'r Traeth Bach. Bydd ein therapyddion yn arddel cynnyrch pur ac yn cynnig ystod eang o driniaethau.

DATHLU MEWN STEIL

DATHLU

Dathlwch eich achlysur bach neu fawr ym mhentref Portmeirion boed yn ben-blwydd, pen-blwydd priodas, bedydd neu unrhyw achlysur arall.

CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU

CORFFORAETHOL

Portmeirion yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich cyfarfod gwaith nesaf. Rydym yn croesawu Ciniawau Gala, cyfarfodydd ac arddangosfeydd. Mae yma sawl ystafell gynadleddau addas ar gyfer eich anghenion.

Cynigion ac Achlysuron

Te Prynhawn yr Hydref

Pecyn canol-wythnos o ddydd Sul i ddydd Iau o £100 y person

Profiad Trên Stem

Gwyliau bach hunan-arlwy gan gynnwys tocynnau Rheilffordd Ffestiniog

Arhoswch Gyda Ni

Arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos mi gewch botel o win yn eich croesawu.

Nadolig ym Mhortmeirion

Pecynnau Nadolig a noson Calan

Pecyn Calan

Croesawu 2019 mewn steil!

Curo Felan Ionawr

Dyma’n cynnig poblogaidd yn ei ôl ar gyfer 2019

Cynigion Munud Olaf

Cynigion munud olaf arbennig Bythynnod Hunan-arlwy Portmeirion

NEWYDDION DIWEDDARAF

Seinwedd Newydd ym Mhortmeirion

09/08/2018

Wedi’i gomisiynu’n wreiddiol gan Sound UK a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae ‘Beth Ddyfyd y Môr?’ wedi bod yn teithio o gwmpas y Deyrnas Unedig am y tair blynedd ddiwethaf yn casglu atgofion glan môr gan y cyhoedd. Mae’r profiad rhyngweithiol hwn yn caniatáu i ymwelwyr gyfrannu eu llais eu hunain i’r seinwedd trwy recordio eu hunain yn hel atgofion am y môr. “Fel hyn, mae’r seinwedd yn fyw ac mae’n newid ac yn tyfu”, meddai Ware. “Mae’n cynrychioli’r bobl sy’n ymweld â Phortmeirion ac mae’n ffordd newydd i ymwelwyr gysylltu â’r fan arbennig hon.”

DARLLEN RHAGOR

Instagram

FOLLOW @visit_portmeirion
Gweld Rhagor