AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y Bar a’r Teras

Y Bar a’r Teras

Cinio ar y Teras; Cinio Sul a The Pnawn yn y Gwesty

* SYLWER FOD EIN TELERAU AC AMODAU AR GYFER MYNEDIAD AM DDIM I'r PENTREF WEDI NEWID. WELE ISOD Y MANYLION A'r BWYDLENNU NEWYDD *

 

Y TERAS


Plasdy Aber Ia oedd Gwesty Portmeirion yn wreiddiol ac roedd safle’r pentref presennol, ynghyd â’i leoliad dramatig, yn ffurfio’r stad fechan o amgylch y tŷ. Fe'i hadeiladwyd tua 1850 ac fe'i disgrifiwyd ym 1861 fel:


'un o'r tai haf harddaf oll sydd i'w gael ar arfordir môr Cymru.'


Heddiw mae Teras Fictoraidd Gwesty Portmeirion yn lle perffaith am goffi neu i ymlacio a mwynhau diod gyda ffrindiau a theulu wrth fwynhau golygfeydd o'r pentref uchod ac Aber y Dwyryd isod.


 

Archebwch eich Bwrdd Nawr

 

I gadw bwrdd ar gyfer Cinio neu De Prynhawn - defnyddiwch y botwm glas 'Archebu' ar frig y dudalen hon neu ffoniwch 01766 772440 neu 392. Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost;


Gwesty@Portmeirion-village.com


*Sylwer na allwn gymryd archebion dros e-bost gan fod angen manylion cerdyn credyd arnom fel gwarant oherwydd y nifer cynyddol o archebion sydd ddim yn cyrraedd ar y diwrnod.*


 

CINIO A DIODYDD TERas


Mae Gwesty Portmeirion yn gweini diodydd ar y Teras o 12:00 tan 16:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn os yw’r tywydd yn caniatáu. Nid yw'r Teras yn agor mewn tywydd gwlyb na gwyntog.


Mae Gwesty Portmeirion yn gweithredu gwasanaeth cinio poblogaidd rhwng 12:00 a 14:00.

Gan fod tywydd Cymreig yn enwog anrhagweladwy, mae ein Cinio ar hyn o bryd yn cael ei weini ym Mwyty’r Gwesty. Mae croeso i chi fwynhau diod cyn cinio ar y teras cyn eich pryd mewn tywydd braf.


Mae copi enghreifftiol o Tariff Bar Gwesty Portmeirion ar gael isod i chi ei ddarllen.

Gweler y fwydlen ar ddiwedd y tudalen hwn

 

 TE PRYNHAWN

 

Mae holl archebion Te Pnawn Gwesty Portmeirion a archebwyd ymlaen llaw yn cynnwys mynediad am ddim i Bentref Portmeirion ar ôl 12:00.

 

Mae Gwesty Portmeirion yn gweini Te Prynhawn yn y lolfeydd a'r bwyty rhwng 14:30 a 15:30, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

BWYDLEN TE Y PRYNHAWN

 

Mae ein bwydlen Te Prynhawn yn newid yn rheolaidd, gan ganiatáu i ni ddefnyddio'r gorau o gynnyrch y tymor.
Yn gynwysedig yn eich te bydd gennych Detholiad o Frechdanau gan gynnwys, Eog wedi Fygu, Ciwcymbr a Phupur Gwyn, Wy a Sibwns, Perl Wen a Winwnsyn Carameleiddiedig a Ham a Mwstard Grawn Cyflawn. Fel danteithion sawrus pellach rydym hefyd yn gweini ein rholiau selsig crefftus.


I gyd-fynd â'ch eitemau sawrus mae gennym ddetholiad o bwdinau ein Cogydd Teisennau a Sgon plaen a ffrwythog. Wedi'i weini gyda Jam a Hufen Clotiog.

Sylwch y gellir darparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol pan roddir rhybudd ymlaen llaw.

Te Prynhawn - £36 y pen

Sylwch y bydd ein te Prynhawn Nadoligaidd yn cael ei weini ym Mwyty’r Gwesty o 27 Tachwedd 2024 ymlaen hyd at y cyntaf o Ionawr


 

CINIO SUL TRADDODIADOL

 

Mae pob Cinio Sul Gwesty Portmeirion a archebwyd ymlaen llaw yn cynnwys mynediad cyflenwol i Bentref Portmeirion ar ôl 11:30am

 

Ar y Sul, mae cinio dydd Sul traddodiadol yn cael ei weini rhwng 12:30 a 14:30.
Gweinir cinio dydd Sul traddodiadol gyda llysiau tymhorol, caws blodfresych a thatws rhost. Mae mwynhau’r olygfa hyfryd o Aber yr Afon Dwyryd wedi’i fframio drwy ffenestri’r Ystafell Fwyta yn ffordd berffaith o fwynhau Cinio Sul gwych.


2 Gwrs - £32 // 3 chwrs - £38

Ar gyfer unrhyw archebion Cinio Sul ym mis Rhagfyr mi fydd y fwydlen yn Nadoligaidd. 


 

Gofynion Dietegol;

Cydnabyddwn ddifrifoldeb alergeddau bwyd a gofynnwn i chi ddweud ymlaen llaw am unrhyw alergeddau a allai fod gennych a hysbysu’r staff ar y diwrnod. Cymerwn ofal mawr i leihau’r risg o groeshalogi ond nid cegin ddi-alergedd yw hon ac rydym yn trin cynhwysion alergaidd. Cadwn yr hawl i wrthod archebion gan gwsmeriaid ag alergeddau bwyd dwys. Ni fydd Portmeirion Cyf yn cymryd cyfrifoldeb am adweithiau niweidiol yn sgil prydau a gafwyd yma. Defnyddir yr alergenau canlynol yn ein cegin: llaeth, glwten, wyau, cnau, cnau daear, molysgiaid, crameniadau, pysgod, bysedd y blaidd, sylffitau, mwstard, sesami, soia, seleri.

 


 

*Oherwydd y nifer cynyddol o archebion sydd ddim yn cyrraedd rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob archeb bwrdd dibreswyl gael ei warantu gyda manylion cerdyn credyd neu ddebyd.

 

 

 

Bwydlenni

Gwinoedd y Gwesty

Prisiau Bar y Gwesty

Cinio Canol - Wythnos GwestyCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more