AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Ymweld â Phortmeirion

Ymweld â Phortmeirion

Eiconig ac unigrwy. Mae Portmeirion wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers 1926.

Adeiladwyd Portmeirion gan y pensaer Cymreig Clough Williams-Ellis o 1925 i 1976. Roedd yn awyddus i ddangos sut y gellid datblygu safle o harddwch naturiol heb ei ddifetha. Erbyn hyn mae Portmeirion yn un o brif atyniadau ymwelwyr Cymru ac yn croesawu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Yn ogystal â'i dreftadaeth bensaernïol a’i leoliad trawiadol a’i erddi is-drofannol toreithiog, mae gan bentref Portmeirion ddau westai ffasiynol, clwstwr o fythynnod hunan-arlwyo, nifer o siopau, caffis, bwytai, sba a gelateria yn yr arddull Eidalaidd.

O'r Pasg tan ddiwedd mis Hydref rydym yn cynnig teithiau tywys am ddim i’ch harwain o gwmpas y pentref a hefyd deithiau am ddim ar drên y Gwyllt o gwmpas y goedwig. Mae ein Canolfan Groeso ar agor drwy'r flwyddyn ac ar gael gydag unrhyw gymorth y byddech ei angen ynghyd â llyfrau tywys a mapiau.

 

Dim Cŵn
Ar y safle, heblaw cŵn tywys

Mynediad am ddim
Hefo cinio dau gwrs yng Ngastell Deudraeth

Mynediad am ddim
Hefo cinio neu te prynhawn yng Ngwesty Portmeirion

Plant
Plant dan 5 am ddim

Y TOLLBORTH A’R MAN CROESO


Yma mae’r Tollborth, sef prif fynedfa’r pentref, yn ogystal â’r maes parcio bysus, y Ganolfan Groeso a thoiledau cyhoeddus. O’r fan yma mae ein Teithiau Tywys 20 munud am ddim yn cychwyn. Yn ein Canolfan Groeso, gallwch brynu teithiau tywys wedi’u teilwra i chi, teithiau mewn bygi, neu brynu tocynnau ar gyfer ein taith Prisoner ddyddiol. Mae’r Ganolfan hefyd yn llawn mapiau a gwybodaeth am y pentref, llety a’r ardal leol.

AROS

BWYTA

Siop

PEN CLOGWYN A RHESDAI’R SIANTRI


Mae golygfeydd trawiadol dros aber afon Dwyryd i’w gweld o Ben Clogwyn a Rhesdai’r Siantri. Gallwch gerdded i lawr i Rotwnda Pen Clogwyn, neu’r Ogof Gregyn, i fwynhau golygfeydd ar draws aber eang afon Dwyryd. Oedwch am funud i wrando ar Clough Williams-Ellis yn cyflwyno’r pentref yn y seinwedd o dan Dŷ Pont. Yma hefyd fe welwch y Gromen, cartref ein harddangosfeydd tymhorol. Ceir rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd yn ein Canolfan Groeso.

AROS

SGWÂR Y BATRI A’R TŴR CLYCHAU


Ar Sgwâr y Batri mae Sba’r Fôr-forwyn. Os cerddwch draw at Sba’r Fôr-forwyn, fe gewch olygfeydd arfordirol trawiadol. Mae Sgwâr y Batri’n gartref i’r Tŷ Crwn, cartref Number 6 yng nghyfres deledu The Prisoner. Canolbwynt Sgwâr y Batri yw’r Tŵr Clychau.

AROS

BWYTA

Siop

Y SGWÂR CANOL


Mae sgwâr canolog yn un o hanfodion unrhyw bentref Eidalaidd gwerth ei halen. Mae’r Sgwâr Canol ym Mhortmeirion yn cynnwys y ffynnon, yr Orchestfa, y Pafiliwn Gothig, Colofnres Bryste a’r bwrdd gwyddbwyll enfawr.

AROS

SGWÂR Y GYFARCHFA


Yn Sgwâr y Gyfarchfa, fe welwch y Porth Gorfoledd a’r adeilad clyweled lle gallwch wylio fideo 20 munud yn adrodd hanes y pentref, yn cynnwys llais Clough Williams-Ellis. Yma yn Sgwâr y Gyfarchfa hefyd mae gorsaf Trên y Gwyllt. O’r Sgwâr y ceir rhai o’r golygfeydd gorau o’r pentref.

AROS

BWYTA

Siop

NEUADD Y DREF


Yn y rhan hwn o’r pentref mae ystafell hanesyddol Neuadd Ercwlff. Dyma neuadd gelfydd sy’n cynnwys nenfwd Jacobeaidd, paneli a ffenestri myliwn a achubwyd o Neuadd Emral yn Sir y Fflint.

AROS

BWYTA

Siop

Y GWESTY A PHEN CEI


Beth am fynd i grwydro’r Llwybr Arfordirol, yr aber, yr Amis Reunis, y Tŵr Gwylio a’r Casino i lawr wrth y Gwesty a Phen Cei? Yma, caiff gwesteion preswyl ymdrochi yn ein pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu (Mawrth–Hydref). Mae ystafelloedd achlysur preifat Ystafell y Drychau a Bwyty’r Traeth yn y rhan hwn o’r pentref hefyd.

AROS

BWYTA

Y GWYLLT


O’r Porth Gorfoledd yn Sgwâr y Gyfarchfa, mae dau brif lwybr yn arwain i’r Gwyllt. Gyda 70 erw o goedwigoedd ac 20 milltir o lwybrau cerdded, mae’r Gwyllt yn gartref i drysorau cudd o bob math, yn cynnwys Mynwent y Cŵn, Gardd yr Ysbrydion, y Llwyn Dyrys a’r Llyn Tsieineaidd. Mae golygfeydd syfrdanol o’r pentref i’w gweld o’r Wylfa, a ddyluniwyd gan Susan Williams-Ellis i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth Clough.

Castell Deudraeth


Saif Castell Deudraeth yn amlwg ar y ffordd i mewn ac allan o’r pentref, ar wahân i’r pentref ei hun. Yn yr ardal hon, mae sawl maes parcio mawr yn cynnwys maes parcio anabl penodol, yn ogystal â dau fwthyn hunan-arlwy.

AROS

BWYTA