AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Darganfod Portmeirion

2019-04-10

Eleni yw Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru ac i ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth #DarganfodPortmeirion, a’r wobr yw gwyliau hunan-arlwy 2 noson i 4 o bobl ym mhentref Portmeirion!


Gyda threftadaeth bensaernïol gyfoethog, 70 erw o goetir isdrofannol, pedair milltir o arfordir preifat a hanes sy’n rhychwantu dros naw degawd, mae digon i’w ddarganfod ym mhentref Portmeirion!


Hoffem glywed gennych chi! Am gyfle i ennill, rhannwch eich lluniau, straeon neu atgofion am bentref Portmeirion ar Facebook, Instagram neu Twitter gan ddefnyddio #DarganfodPortmeirion.


Mae’r pentref Eidalaidd hwn yn rhith, yn “gyferbyniad chwareus”, wedi’i greu i hudo ac i ysbrydoli. Mae nodweddion cudd, lledrith i’r llygaid, a straeon swynol i’w canfod rownd pob cornel.


Tybed beth wnewch chi ei ddarganfod?

Derbynnir cynigion o 19 Ebrill 2019 hyd 31 Awst 2019 a dewisir enillydd ddydd Gwener 6 Medi. Nid oes angen talu na phrynu i gymryd rhan. Nid yw'r wobr hon yn drosglwyddadwy ac nid yw’n ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall. Ni roddir ad-daliadau, ac ni ellir cyfnewid y wobr am arian. Rhaid derbyn pob cynnig erbyn y dyddiad cau a nodwyd. Rhaid casglu’r holl wobrau o fewn 12 mis o’r dyddiad ennill a rhaid eu cymryd y tu allan i wyliau ysgol a gwyliau’r banc, a bwrw bod lle ar gael. Ar ôl hynny, ystyrir gwobrau nas hawliwyd yn annilys a di-rym.


Pan foenillydd yn dewis peidio derbyn gwobr, maent yn ildio unrhyw a phob hawl i’r wobr honno, ac ymdrinnir â hynny ar ddisgresiwn llwyr Portmeirion Cyf. Dewisir enillwyr ar hap.


Ogymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych yn cytuno i gadw at y Telerau ac Amodau hyn. Rydych yn cytuno i weithredu a chydymffurfio â phob cais rhesymol gan Portmeirion Cyf a’i asiantau a’i gyflogeion (yn arbennig o ran iechyd a diogelwch) mewn cysylltiad â’r gystadleuaeth a’i ddarllediad ac rydych yn cydnabod bod gan Portmeirion Cyf yr hawl i gyhoeddi, darlledu neu fel arall i ddatgelu enw, cymeriad, delwedd, a datganiadau’r cystadleuydd mewn gweithgareddau hysbysebu neu hyrwyddo sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.


Nid yw Portmeirion Cyfyn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw gostau, treuliau, colledion, atebolrwydd neu niwed sy’n codi o neu sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth mewn unrhyw ffordd heblaw am y costau a threuliau hynny a ddarperir ar eu cyfer yn benodol yn y gystadleuaeth.


Ystyrir bodrhoi cynnig ar a chymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth yn golygu eich bod wedi derbyn y Telerau hyn yn ddiamod.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more