AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Croeso'n ôl

2021-06-09

Mae Portmeirion nol ar agor ddydd a nos.

9fed o Meheffin 2021.

Croeso yn ôl atom.

Rydym wedi cydymffurfio â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru i sicrhau amgylchedd diogel. Mae Portmeirion wedi cydymffurfio â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd asesiadau risg a hyfforddiant staff a gwneir gwiriadau tymheredd ar ein staff bob dydd. Rydym wedi ail-drefnu mannau cyhoeddus i alluogi cymdeithasu diogel, gyda arwyddion, sgriniau rhwng byrddau ac ati. Mae niwlwyr gwrth-firaol ar waith i buro’r ystafelloedd cyhoeddus. Ceir safleoedd glanhau dwylo ledled y pentref.

Aros gyda ni …

Mae ein tîm cadw tŷ wedi rhoi glanhad gwrth-facteriol i bob pwynt cyswllt ac yn ogystal mae’r llety yn cael ei chwistrellu â niwl diheintio i sicrhau nad oes arlliw o facteria na firysau.

Mae'n groeso i chi ymweld â'r pentref cyn cofrestru i mewn i'ch ystafell, ond gofynnwn yn garedig i chi barcio yn y prif faes parcio neu'r maes parcio bathodyn glas nes y caniateir ichi fynd â'ch cerbyd i'r pentref a chofrestru i mewn am 3yp.

 

I gerdded i mewn i'r pentref cyn cofrestru gyda ni, dilynwch y ciw i'r Toll borth a rhowch eich manylion i'r aelod o staff. Rhoddir tocyn canmoliaethus i chi, ag gallwch chi ddechrau archwilio'r pentref.

 

Bwyta gyda ni …

Mae yna nifer o fwytai a chaffis ar y safle sy'n cynnig bwydlenni gwahanol i chi ddewis ohonyn nhw, os oes gennych chi unrhyw anghenion dietegol penodol, gwnewch ein staff yn ymwybodol ohonyn nhw wrth archebu.

 

Mae Teras Gwesty Portmeirion ar agor o ddydd Sul i ddydd Gwener ar gyfer diodydd yn unig a dydd Sadwrn ar gyfer ein bwydlen ginio Teras, mae hyn yn dibynnu ar y tywydd, ac ni chymerir unrhyw archebion bwrdd o flaen llaw.

O ddydd Llun i ddydd Sadwrn bydd Gwesty Portmeirion yn gweini te prynhawn traddodiadol yn y lolfeydd gyda dewis o fathau o de ynghyd â chacennau, brechdanau, bara brith a sgons. Os archebwch de pnawn ymlaen llaw (01766 772440) cewch fynediad am ddim i bentref Portmeirion. Mwynhewch wydraid o Prosecco neu Siampên gyda’ch te prynhawn i’w wneud yn achlysur arbennig.

Mae Castell Deudraeth yn cynnig cinio dau gwrs am £ 23.00 neu bryd tri chwrs am £ 29.00. Os yw bwrdd wedi'i archebu ymlaen llaw mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim ar ôl cinio i bentref Portmeirion (I gadw bwrdd ffoniwch 01766 772400). Sylwch nad yw'r cynnig hwn yn berthnasol i rywun sydd yn cerdded i mewn ac ni chyhoeddir ad-daliadau ar docynnau mynediad ymlaen llaw.

Ymlaciwch gyda ni…

Mae ein Sba wedi ailagor ac mae detholiad o driniaethau 50 munud ar gael, y rhain yw £ 65.00 y pecyn.

I archebu triniaeth, cysylltwch â'n tîm archebu ar 01766 772 300.

Blaenorol

Yn ôl