AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn

Sba Môr-forwyn

Hafan dawel uwchlaw'r Traeth Bach

Bydd y sba forforwyn ar gau nes bydd rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw siom y gallai hyn ei achosi.

 

Bydd triniaethau'n amodol ar argaeledd ac fe'u cynlluniwyd ar sail diogelu eich iechyd a’ch lles.

Dylid sylwi, oherwydd cyfyngiadau statudol Covid-19, dim ond un cwsmer ar y tro gaiff fynediad i’r Sba. Bydd yr ystafelloedd triniaethau’n cael eu saniteiddio’n llwyr cyn pob triniaeth.

Rhaid talu ymlaen llaw cyn y gellir cadarnhau archeb am driniaeth. Cewch fynediad am ddim i bentref Portmeirion gydag archeb wedi ei chadarnhau.

Oherwydd cyfyngiadau ar y triniaethau sydd ar gael ni allwn gynnig ein triniaethau Diwrnod Sba a geir gyda’r Tocynnau Rhodd. Os oes gennych Docyn Rhodd byddwn yn falch i ddiweddaru’r dyddiad ichi i fod yn ddilys am 12 mis o’r 1af o Fawrth 2021. Anfonwch eich Tocyn(nau) Rhodd Sba i :

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu atom.

Dewiswch o un o'r pecynnau triniaeth 50 munud canlynol*

SBA DDYRCHAFOL

 

Profwch gyfuniad adfywiol sgwrio ysgafn i ddiblisgo’r cefn ac wedyn driniaeth bersonoledig i dylino’r cefn, gwddf ac ysgwyddau i godi’r ysbryd ac adfywio’r enaid.

Triniaeth 50 munud am £65.00

SBA YMLACIOL

 

Gadewch i’r driniaeth hon lacio’ch tyndra a’ch straen gyda glanburiad poeth i’r traed a thyliniad Swedaidd llawn i’r corff i’ch ymlacio’n llwyr.

Triniaeth 50 munud am £65.00

SBA LONYDDOL

 

Ymollyngwch i’r driniaeth hon o dylino gyda cherrig cynnes esmwyth ar hyd cefn y corff i liniaru tensiynau’r cyhyrau i’ch adfywio a’ch bywiogi.

Triniaeth 50 munud am £65.00

Sba Ddisglair

 

Adfywiwch eich croen gyda phrofiad wyneb moethus wedi'i addasu’n benodol ichi a gynllunwyd i adfer llewyrch eich croen.

Triniaeth 50 munud am £65.00

Sba Adfywiol

 

 Ymlaciwch gyda’n cyfuniad rhagnorol o dylino'r cefn a thrin wyneb i fwynhau gweddnewidiad llesol ac adfywiol cwbl haeddiannol.

Rhif cyswllt: 01766 772444 Ebost spa@portmeirion.cymru

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.

TRINIAETHAU SBA
TRETIWCH EICH HUN NEU RYWUN SY'N AGOS

TRINIAETHAU SBA

PECYNNAU DYDD
PERFFAITH AR GYFER DATHLIADAU A PHARTION.

PECYNNAU DYDD