AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

DATGANIAD YNGHYLCH CORONAFEIRWS (COVID-19)

CROESO'N ÔL I BENTREF PORTMEIRION

CROESO’N ÔL I BENTREF PORTMEIRION

DATGANIAD 03.08.2020

Mae pentref Portmeirion ar agor unwaith eto i ymwelwyr dyddiol ac i westeion preswyl. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu’n ôl. Nid oes modd prynu tocynnau mynediad ar-lein, mae'r rhain ar gael o dollborth y fynedfa. 

Mae’r prif siopau ar agor,  mae Caffi’r Sgwâr a Chaffi’r Neuadd yn cynnig prydau parod, ac mae Teras y Gwesty (ar agor ar dywydd braf, o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn) a bwyty Chastell Deudraeth (angen cadw bwrdd ymlaen llaw) yn cynnig gwasanaeth wrth y bwrdd. 

Nid ydym yn gwerthu tocynnau ymweliadau dydd arlein ond mae tocynnau ar gael o'r Tollborth ar ddiwrnod eich ymweliad. Os ydych yn bwriadu ymweld â phentref Portmeirion yn ystod mis Awst mae’n werth cyrraedd yn gynnar er mwyn osgoi sefyll mewn rhes wrth y tollborth. Os hoffech gadw bwrdd i gael cinio yng Nghastell Deudraeth ffoniwch 01766 772400 ymlaen llaw (a manteisio ar docyn mynediad am ddim i’r pentref ar ôl cinio dau gwrs). Bob dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher tan 31 Awst mae Castell Deudraeth a Gwesty'r Teras yn cynnig bwydlen Bwyta Allan i Helpu (50% i ffwrdd y pen hyd at uchafswm o £ 10).

Ail-agorwyd y Hotel Portmeirion a Castell Deudraeth ar 3 Awst. Ail-agorwyd bythynnod hunanarlwyo ar 11eg o Orffennaf. Oherwydd polisi glanhau gwrth-facteriol a chwistrellu â niwl diheintio ar ben y gwaith glanhau arferol rydym wedi gorfod gohirio amser cofrestru tan 5 o’r gloch. 
Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW o 5% (ac eithrio alcohol sy’n 20%). Sylwch mai deg tan bump yw oriau agor pwll nofio awyr agored y gwesty, saith diwrnod yr wythnos tan 28ain o Fedi. Neilltuir defnydd y pwll i westeion preswyl y Gwesty, Castell Deudraeth a'r bythynnon hunan-arlwyo. 

Talebau Rhodd. Os oes gennych dalebau rhodd sy’n dod i ben cyn 31 Hydref 2020 byddwn yn hapus i’w diweddaru nhw am 12 mis o’r 1af o Awst 2020.  Gan na fydd Sba y Fôr-forwyn yn gallu ail-agor tan 1af Mawrth 2021 mi fyddwn yn falch i ddiweddaru Talebau Rhodd y Sba am 12 mis o’r 1af o Fawrth 2021. Dychwelwch eich talebau rhodd i: Talebau Rhodd Portmeirion, Swyddfa Gyfrifon, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6ER.

Rhwng 3 Gorffennaf a 3 Awst fe ddaru ni weithredu cynllun i roi mynediad am ddim i holl weithwyr y GIG am fis. Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi croesawu 1141 o staff y GIG yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod hwn. Wrth i'r cynllun ddod i ben hoffem ddiolch i holl staff y GIG am eu gwaith caled yn ystod yr argyfwng presennol. Gobeithio ichi fwynhau'ch ymweliad.

Diolch ichi am bob cefnogaeth ac edrychwn ymlaen i’ch gweld chi’n fuan.