AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
DATGANIAD YNGHYLCH CORONAVIRUS (COVID-19)

DATGANIAD YNGHYLCH CORONAVIRUS (COVID-19)

PENTREF PORTMEIRION AC ARGYFWNG Y CORONAFEIRWS

Mae pentref Portmeirion ar gau tan o leiaf y 1af o Fehefin. Byddwn yn adolygu'r rheoliadau a’r canllawiau statudol yn rheolaidd ac yn diwygio'r dyddiad hwn, os oes angen, os bydd y sefyllfa'n newid.

Rydym yn cymryd archebion llety newydd o 1 Gorffennaf ymlaen. Nid yw’r swyddfa lety ar agor ac ni allwn ateb galwadau ffôn, ond gallwch anfon e-bost ar gyfer unrhyw ymholiadau i post@portmeirion.cymru neu archebu ar-lein.

Os oes gennych archeb am lety (yng Ngwesty Portmeirion, Castell Deudraeth neu’r bythynnod hunan-arlwy) rhwng rŵan a’r 1af o Fehefin ac wedi talu blaendal, byddwn yn falch i drefnu dyddiad arall ichi ar yr un telerau ar gyfer unrhyw adeg arall o’r flwyddyn hon neu’r flwyddyn nesaf (heblaw Rhagfyr 24,25,26 a Rhagfyr 30,31). Gofynnwn ichi gysylltu â ni ar post@portmeirion.cymru er mwyn inni drefnu dyddiad arall ichi.

Os nad ydych yn dymuno trefnu dyddiad arall, fe gewch ad-daliad o’ch blaendal. Fodd bynnag gofynnwn ichi fod ychydig yn amyneddgar ar adeg mor anodd. Byddwn yn ad-dalu blaendaliadau Ebrill i ddechrau, ac wedyn rhai mis Mai. Os na allwn ailagor am ran neu’r cyfan o fis Mehefin, byddwn yn ad-dalu blaendaliadau’r cyfnod cau.

Gofynnwn ichi anfon e-bost i post@portmeirion.cymru gan nodi cyfeirnod yr archeb, yr enw ar yr archeb a’r dyddiad cyrraedd. Mi drefnwn ad-daliad ichi cyn gynted ag y bo modd, gan ddilyn yr amserlen uchod.

Os ydych wedi archebu llety gydag un o’r cwmnïau canlynol mae’n ofynnol ichi gysylltu gyda nhw’n uniongyrchol er mwyn trafod eich archeb: Booking.com, Expedia, Netaffinity, Travelzoo.

Mae Portmeirion yn cefnogi'r rheolau sydd mewn grym i geiso atal lledaenu Covid-19. Serch hynny, daw’r rheolau hyn â heriau dwys i lawer o fusnesau. Rydym ymrwymedig i amddiffyn bywoliaethau ein cydweithwyr, ac yn ddiolchgar inni allu diogelu swyddi pawb trwy gynllun ffyrlo y Llywodraeth. Rydym hefyd yn cefogi ein cyflenwyr ac am sicrhau taliadau prydlon iddynt am eu cynnyrch a’u gwasanaethau. At hynny, fel yr amlinellwyd uchod, rydym wedi ymrwymo i safonau uchel o wasanaeth cwsmeriaid gan roi sicrwydd i bawb y gellir symud archebion llety a wnaed ar gyfer cyfnodau pan fyddwn wedi cau i ddyddiad addas arall neu y gellir dileu’r archeb lety a chael ad-daliad llawn.

Talebau Rhodd. Os oes gennych dalebau rhodd sy’n dod i ben o fewn y chwe mis nesaf, byddwn yn hapus i ddarparu rhai newydd ichi a’r rheini’n ddilys am 12 mis. Dychwelwch eich talebau rhodd i: Talebau Rhodd Portmeirion, Swyddfa Gyfrifon, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6ER.

Os oes gennych docyn blwyddyn Portmeirion, byddwn yn ymestyn y dyddiad y daw i ben yn unol â’r cyfnod y bydd y pentref ar gau. Gwneir hyn yn awtomatig, ac nid oes raid ichi weithredu

Hoffem ddiolch i bawb am eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth dros y cyfnod pryderus hwn.